Sākums » Pašnovērtējuma veidlapas » 1.1 Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība

1.1 Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība

Nr. Kritērijs
Virskritērijs
Projekts atbilst stratēģijai un Rīcībai, kurā tas tiek iesniegts
Vispārīgie kritēriji
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz vietējās teritorijas vajadzībām, pieejamiem vietējiem resursiem un atbilst VRG darbības teritorijas īpatnībām.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.
3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts.
4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās projektā plānoto rezultātu sasniegšanu.
7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem, projekta realizēšanas rezultātā palielinās apgrozījums.
8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja – projekta realizēšana notiek, izmantojot iepriekšējā plānošanas periodā izveidotu/uzlabotu infrastruktūru.
Rīcības specifiskie kritēriji
9. Projekta rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas partnerības „Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai.
10. Veikta tirgus analīze, kas pamato projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto produktu vai pakalpojumu nepieciešamību un noietu.
  Projekta īpašais kritērijs, kuru piemēro vienādu punktu gadījumā
11. Projekts tiek realizēts ārpus lielajām apdzīvotajām vietām ( Ķekavas ciemats, Baložu pilsēta, Daugmales ciemats)
Maksimālais kopējais punktu skaits – 22 punkti
Top
Mainīt izmēru