Sākums » Pašnovērtējuma veidlapas » 2.2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana

2.2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana

Nr. Kritērijs
  Virskritērijs
  Projekts atbilst stratēģijai un Rīcībai, kurā tas tiek iesniegts
  Vispārīgie kritēriji
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz vietējās teritorijas vajadzībām, pieejamiem vietējiem resursiem un atbilst VRG darbības teritorijas īpatnībām.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.
3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts.
4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās projektā plānoto rezultātu sasniegšanu.
7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem, projekta realizēšanas rezultātā palielinās apgrozījums.
8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja – projekta realizēšana notiek, izmantojot iepriekšējā plānošanas periodā izveidotu/uzlabotu infrastruktūru.
  Rīcības specifiskie kritēriji
9. Būvniecības gadījumā uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi ir saņemta būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (ir iesniegts apstiprināts tehniskais projekts), un projekta iesniedzējs ir gatavs uzsākt projekta realizēšanu pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas finansējuma saņemšanai.
10. Projekta izmaksu samērīgums pret mērķa grupu dalībnieku skaitu.
  Projekta īpašais kritērijs, kuru piemēro vienādu punktu gadījumā
11. Projekts tiek realizēts ārpus lielajām apdzīvotajām vietām ( Ķekavas ciemats, Baložu pilsēta, Daugmales ciemats)
  Maksimālais kopējais punktu skaits – 22 punkti
Top
Mainīt izmēru