Sākums » Pašnovērtējuma veidlapas

Pašnovērtējuma veidlapas

Saskaņā ar 13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 43.9.punktu, atbalsta pretendents kopā ar projekta iesniegumu un tā pavaddokumentiem iesniedz atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem attiecīgajā rīcībā:

Pasnovertejuma_veidlapa_1_1_riciba

Pasnovertejuma_veidlapa_2_1_riciba

Pasnovertejuma_veidlapa_2_2_riciba

Top
Mainīt izmēru