Sākums » Par » Partnerības “Daugavkrasts” apraksts

Partnerības “Daugavkrasts” apraksts

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Ķekavas novada teritorijā, t.i. Ķekavas pagastā, Daugmales pagastā un Baložu pilsētā. Partnerība dibināta 2008.gada 19.augustā, iesaistoties tagadējā Ķekavas novada teritorijas pašvaldībai, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.

Biedrības mērķi, darbības pamatprincipi, biedru iestāšanās kārtība, pārvaldes struktūra ir noteikta Statūtos: Statuti_Daugavkrasts

Partnerības darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību Ķekavas novada teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses tās attīstībā.

Biedrības aktivitātes:

 • apvienot pašvaldību, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējdarbības pārstāvjus un iedzīvotājus, un attīstīt sadarbību starp pusēm;
 • sadarbībā ar iepriekšējā punktā minētajiem partneriem, izstrādāt vietējās attīstības stratēģiju, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību;
 • aicināt novadā dzīvojošos un strādājošos iesniegt un īstenot projektus, kas veicina novada vides attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu un pozitīvu teritorijas atpazīstamību;
 • administrēt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirto Eiropas Savienības fondu finansējumu.

Partnerības uzdevumi ir:

 • veicināt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā un atbalstīt tās centienus, izmantojot piešķirtos un papildus piesaistītos finanšu resursus:
 • izstrādāt un realizēt vietējās attīstības stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
 • veicināt partnerības darbības teritorijas iedzīvotāju sadarbību, pieredzes apmaiņu un izglītošanos Latvijā un ārvalstīs;
 • piesaistīt visa veida resursus partnerības mērķu sasniegšanai;
 • attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot partnerības teritorijas attīstību, kopienu sadarbības tīklu.

Izmantojot LEADER pieeju, partnerība šobrīd administrē trešā Eiropas Savienības plānošanas perioda finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). 2014.-2020.gadā ELFLA ietvaros novada attīstībai biedrība ir piesaistījusi EUR 1 042 785,68.

Ar 2014.-2020.gada plānošanas periodā piesaistīto finansējumu un realizētajiem LEADER projektiem var iepazīties mājas lapas sadaļā LEADER projekti.

Partnerība šajā plānošanas periodā ir sadarbības partneris arī vairākos vietējos un starptautiskos LEADER projektos, kuru ietvaros realizētās aktivitātes sniedz ieguldījumu teritorijas attīstībā. Vairāk informācijas mājas lapas sadaļā Sadarbības projekti.

Vietējās attīstības SVVA_stratēģijas īstenošanai ar LEADER finansējuma atbalstu tiek rīkoti atklāti projektu konkursi, un finansējums ir pieejams fiziskām un juridiskām personām, uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām un pašvaldībām.

LEADER pieeja

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. LEADER pieejas nosaukums cēlies no franču liaison entre actions de développement rural — ‘saiknes starp lauku attīstības darbībām’; tā ir metode lauku attīstības ierosināšanai un īstenošanai vietējās lauku kopienās, un tiek īstenota jau kopš 1991. gada.

Vairāk par LEADER pieeju un īstenošanu plānošanas periodā 2014-2020.gadam lasi te.

Viens no LEADER īstenošanas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu” — iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

LEADER pieejas 7 pamatprincipi:

 • teritoriāla attīstības stratēģija;
 • stratēģijas izstrāde un īstenošana saskaņā ar augšupejošu pieeju;
 • vietējas publiskā un privātā sektora partnerības (vietējās rīcības grupas);
 • integrētas un daudznozaru darbības;
 • jauninājumi;
 • sadarbība;
 • informācijas tīklu veidošana.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību. SVVA stratēģiju ar aktīvu sabiedrības iesaisti īsteno vietējā rīcības grupa.

Vietējā rīcības grupa (VRG) ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Top
Mainīt izmēru