Sākums » Jaunumi » Biedrības “Ūdensmalu attīstībai” aktivitātes un iniciatīvas

Biedrības “Ūdensmalu attīstībai” aktivitātes un iniciatīvas

Biedrības “Ūdensmalu attīstībai” aktivitātes un iniciatīvas

Ķekavas nevalstiskā organizācija- biedrība “Ūdensmalu attīstībai” savā otrajā darbības gadā jau aktīvi darbojas vairākos projektos-  uzsākts labiekārtot gludūdens airēšanas bāzes “Sudrabgārnis” bāzes vietu “Murdiņos”, iesniegts sadarbības projekts, ar mērķi paplašināt zināšanas plūdu un klimata pārmaiņu draudiem, tāpat pirmo reizi vēsturē biedrība organizēs Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīciju.

Sudrabgārņa ligzda un Sudrabgārņa taka

Biedrības “Ūdensmalu attīstībai” otrā darbības gada vasarā, uzsākts labiekārtot gludūdens airēšanas bāzes “Sudrabgārnis” bāzes vietu “Murdiņos”. Saņemot Lauku atbalsta dienesta LEADER finansējumu laipu projektam “Sudrabgārņa ligzda”, sadarbībā ar vietējās rīcības grupu “Daugavkrasti” par 4854 eiro iegādāta un uzstādīta 4 m gara pārejas laipa un ūdenī noenkurotas piecas 4x2m platas peldvietas laipas, viss kopā ar platību 44 m2, kas brīvi peld uz desmit 400 l lieliem plastmasas pontoniem. Pontoni ir noturīgi pret sasalšanu un UV stariem. No šīs summas 4369.02 eiro finansēja Lauku atbalsta dienests, bet 485.45 eiro finansēja biedrība “Ūdensmalu attīstībai”. Izvēlētais peldvietas laipu skaits un pontoni nodrošina pietiekošu stabilitāti, lai vienlaikus uz laipām varētu atrasties līdz desmit pieaugušiem cilvēkiem. Lietojot laipu ievērojiet drošības noteikumus!

Atgādinām, ka blakus Sudrabgārņa laipai Murdiņos ir Ķekavas oficiālā peldvieta ar atkritumu urnu. Taciņa ir attīrīta, tādēļ iedzīvotāji aicināti lietot atkritumu urnu un nepiemētāt teritoriju ar izsmēķiem!
Turpinot labiekārtošanas darbus, biedrība saņēmusi pašvaldības finansējumu nelielam, bet svarīgam projektam “Sudrabgārņa taka”, kurā biedrība saviem spēkiem iekārtos nokāpšanas vietu pie laipas un novāks celmus teritorijā.

Tā soli pa solim ar Ķekavas novada, vietējās LEADER rīcības grupas un lauku atbalsta dienesta palīdzību Murdiņos top jaunā gludūdens airēšanas bāze. Paldies ikvienam, kas izrādījis atbalstu un līdzdarbošanos kārtības uzturēšanā Sudrabgārņa Ligzdā.
LIFE Line Daugava – atbilde ekstrēmajām klimata pārmaiņām

Reaģējot uz ekstrēmajām klimata pārmaiņām Latvijā, biedrība “Ūdensmalu attīstībai” uzsāka diskusiju ekspertu vidū un plašākā sabiedrībā, kas ir rezultējusies ar unikāla sadarbības projekta pieteikumu LIFE prioritārajā jomā “LIFE pārvaldība un informācija”: Daugavas baseina vienotais  pretplūdu pasākumu plāns un agrīnās brīdināšanas sistēma “LIFE Line Daugava”. Projekta iesniedzējs ir Lauku konsultāciju centrs, partnerība ir Latvijas Vides Ģeoloģijas un Metereoloģijas centrs, Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi un Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme”. Idejas autori biedrība “Ūdensmalu attīstībai” iekļausies projekta komandā kā eksperti.
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt plūdu skartās teritorijas sabiedrības un ieinteresēto pušu spēju reaģēt un būt gataviem plūdu un citu ekstrēmo klimata pārmaiņu radītajiem draudiem, paplašinot zināšanu bāzi par plūdu pārvaldības sistēmu, attīstot plūdu prognozēšanas sistēmu, kā arī radot ātrās reaģēšanas protokolu kā ārkārtas rīku Daugavas upes baseinam.
Šobrīd kā Latvijā, tā arī visā pasaulē, sabiedrība saskaras ar dramatiskām vides problēmām – no ekstremāla sausuma, līdz pat lietavu radītiem plūdiem pavisam neilga laika perioda ietvaros. Arī Latvijā pēdējo gadu laikā ir rudens un pavasara periodos ir novēroti neprognozēti plūdi, ko radījuši nokrišņi vai ātra sniega segas kušana. Lietus ūdeņu radītie plūdi un to prognozēšana ir joma, kurā Latvija ir tikai ceļa sākumā. Lai gan projekta ietvaros lielākais uzsvars tiek likts tieši uz lietus un palu ūdens radītajiem plūdiem, potenciāli partnerība skars arī citas dabas katastrofas kā sausums vai pastiprināts vēja ātrums, kas tiks analizēts līdz šim nepilnīgi pētītajā Daugavas upju baseina teritorijā.


Projektā tiek izvirzīti sekojoši apakšmērķi:

  1. Vispusīgu risinājumu atrašanai, projekta ietvaros izveidot ekspertu komandu ar zināšanām par krīzes reaģēšanas sistēmu Latvijā, civilo aizsardzību, reģionālo pārvaldību un sadarbības procesiem starp vietējām pašvaldībām, meliorācijas ekspertus, hidrotehniskos inženierus un civilo būvju inženierus, kas būs spējīgi novērtēt esošo situāciju un pieņemt izaicinājumu radīt efektīvu instrumentu kopumu, ko var piemērot vietējā mērogā – kā pašvaldības, tā arī iedzīvotāju līmenī.
  2. Izstrādāt intuitīvi izmantojamu, elastīgu un publiski pieejamu ātrās brīdināšanas sistēmu, kas būtu ‘būvēta’ uz esošās kadastra sistēmas kartes www.melioracija.lv bāzes, kā arī izstrādāt ātrās reaģēšanas protokolu Daugavas upju baseinam.
  3. Paplašināt meteoroloģisko datu ieguves vietas, iegādājoties sešas individuālas meteoroloģiskās stacijas un izvietojot tās lauksaimniecības teritorijās, kurās pēc LVĢMC ziņām, nav pieejami nekādi dati, kā arī apzināt visas individuālās meteoroloģiskās stacijas Daugavas (un potenciāli arī citos upju baseinos) upju baseinā un piedāvāt to īpašniekiem pievienoties Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (turpmāk – LVĢMC) esošajam tīklam.
  4. Veicināt izpratni par nepieciešamību pielāgot Ātrās reaģēšanas protokolu katrai pašvaldībai individuāli. Lai uzskatāmi to demonstrētu, projekta ietvaros tiks izvēlēta viena Daugavas upju baseina pašvaldība, kuras specifiskajām prasībām tiks pielāgots ātrās reaģēšanas protokols un tiks veiktas demonstrējuma aktivitātes, lai testētu, kā strādā šis adaptētais ātrās reaģēšanas protokols.
  5. Paplašināt zināšanu bāzi caur pieredzes apmaiņas aktivitātēm un zināšanu pārnesi no četriem atbilstīgiem zināšanu pārneses centriem/projektiem ES – daudzšķautņaina pieeja projekta par plūdu novēršanu Odras upju baseinā Polijā; datu vākšana un to atspoguļošana Horizon 2020 projektā  www.floodprobe.eu;  vietējās sabiedrības iesaiste plūdu novēršanā INTERREG North Sea region projektā FRAMES http://northsearegion.eu/frames/ (īpašu uzsvaru liekto uz plānošanas dokumentu izstrādi/sakārtošanu šajā jomā).

 

Daugavas kopība Latvijas simtgadei un nākamībai. Ekspedīcija no 2018.gada 23.jūlija līdz 5.augustam

 Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme” un septiņas vietējās rīcības grupas (turpmāk – VRG): biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, biedrība „Lauku partnerība „Sēlija”, biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”, biedrība “Partnerība “Daugavkrasts”, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība”, biedrība “Krāslavas rajona partnerība” un biedrība “Preiļu rajona partnerība”, uzsāk sadarbības projektu – Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētei un veicināšanai “DaugavAbasMalas”. Projekta mērķis ir sabiedrības līdzdalības veicināšana, pieejamu un drošu ūdensmalu marķēšana un kartēšana, praktiska darbības plāna izveidošana, publisko un privāto personu (vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas piekļaujas Daugavas upei, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana, nolūkā paplašināt Daugavas baseina ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.
Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” pirmo reizi vēsturē organizē Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīciju, kas norisināsies no 2018. gada 23. jūlija līdz 5. augustam ar plostiem no Daugavas augšteces Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, līdz Mangaļsalas bākai, veicot 352 kilometrus. Ekspedīcijas komanda dokumentēs un mērīs tūrisma ūdensceļu, apstāšanās vietas, drošas Daugavas HES apiešanas vietas, kā arī 1km attālumā no krasta – kultūrvēsturiskos objektus un tūrisma pakalpojumu sniedzējus Daugavas abos krastos. Par ekspedīcijas gaitu tiks uzņemta videofilma, fotoreportāža un panorāmas attēli. Tai varēs sekot projekta mājaslapā latviski un angliski, un sociālajos tīklos. Ekspedīcijas rezultātā taps ikvienam pieejama, viegli lietojama interaktīva karte, ar kuras palīdzību visi interesenti varēs atkārtot šo maršrutu pa posmiem vai kopumā. Tiks izstrādāta unikāla Daugavas ūdensceļa zīme, kā arī pētījums par normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdensmalu labiekārtošanu, un hidrotehniķa atzinumi par pašvaldību norādītajām ūdenstūrisma pieturvietām un to marķēšanu.

 

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”

11.07.2018.

Publicēts: www.kekava.lv

Top
Mainīt izmēru