Sākums » Jaunumi » Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns

Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns

Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 2010.–2013.gadam

 

Nr. p.k. Rīcība Atbalsta apjoms (% pret kopējo atbalstu) Atbalsta apjoms (Ls)* Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitāte Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls) Maksimālā atbalsta intensitāte (%) Īstenošanas kārtas, norādot skaitu un termiņus
1 Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana 25 31 123.69 5.1. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa:
1. pašvaldībai – 140 000 latu;
2. Komersantam, fiziskai personai, biedrībai un nodibinājumam – 20 000 latu
3. tiešās pārvaldes iestādei – 30 000 latu.
Biedrībā, nodibinājumiem – 90%;
Pašvaldībām – 75%;
Citām juridiskām un fiziskām personām – 50%.
Gadā tiks organizēta 1 projektu iesniegšanas kārta. Kopā – 3 iesniegšanas kārtas.
2 Gājēju un veloceliņu izveide 15 18 674.22 5.1. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa:
1. pašvaldībai – 140 000 latu;
2. Komersantam, fiziskai personai, biedrībai un nodibinājumam – 20 000 latu
3. tiešās pārvaldes iestādei – 30 000 latu.
Biedrībā, nodibinājumiem – 90%;
Pašvaldībām – 75%;
Citām juridiskām un fiziskām personām – 50%.
Gadā tiks organizēta 1 projektu iesniegšanas kārta. Kopā – 3 iesniegšanas kārtas.
3 Ūdenssaimniecības uzlabošanas pasākumi apdzīvotās vietās 5 6224.74 5.1. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa:
1. pašvaldībai – 140 000 latu;
2. Komersantam, fiziskai personai, biedrībai un nodibinājumam – 20 000 latu
3. tiešās pārvaldes iestādei – 30 000 latu.
Biedrībā, nodibinājumiem – 90%;
Pašvaldībām – 75%;
Citām juridiskām un fiziskām personām – 50%.
Gadā tiks organizēta 1 projektu iesniegšanas kārta. Kopā – 3 iesniegšanas kārtas.
4 Esošā vietējā tūrisma potenciāla veicināšana 5 6224.74 5.2. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība Maksimālā attiecināmo izmaksu summa:
1.  Komersantam, 2. Biedrībai un nodibinājumam – 20 000 latu
Biedrībā, nodibinājumiem – 90%;
Citām juridiskām personām – 50%.
Gadā tiks organizēta 1 projektu iesniegšanas kārta. Kopā – 3 iesniegšanas kārtas.
5 Mūžizglītības veicināšana,, kultūras un sporta infrastruktūras attīstība; 15 18 674.22 5.1. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa:
1. pašvaldībai – 140 000 latu;
2. Komersantam, fiziskai personai, biedrībai un nodibinājumam – 20 000 latu
3. tiešās pārvaldes iestādei – 30 000 latu.
Biedrībā, nodibinājumiem – 90%;
Pašvaldībām – 75%;
Citām juridiskām un fiziskām personām – 50%.
Gadā tiks organizēta 1 projektu iesniegšanas kārta. Kopā – 3 iesniegšanas kārtas.
6 Dzīves vides uzlabošana mājokļa tuvumā 10 12 449.48 5.1. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa:
1. pašvaldībai – 140 000 latu;
2. Komersantam, fiziskai personai, biedrībai un nodibinājumam – 20 000 latu
3. tiešās pārvaldes iestādei – 30 000 latu.
Biedrībā, nodibinājumiem – 90%;
Pašvaldībām – 75%;
Citām juridiskām un fiziskām personām – 50%.
Gadā tiks organizēta 1 projektu iesniegšanas kārta. Kopā – 3 iesniegšanas kārtas.
7 Aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamu vietu pie ūdeņiem ierīkošana un labiekārtošana 25 31 123.69 5.1. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa:
1. pašvaldībai – 140 000 latu;
2. Komersantam, fiziskai personai, biedrībai un nodibinājumam – 20 000 latu
3. tiešās pārvaldes iestādei – 30 000 latu.
Biedrībā, nodibinājumiem – 90%;
Pašvaldībām – 75%;
Citām juridiskām un fiziskām personām – 50%.
Gadā tiks organizēta 1 projektu iesniegšanas kārta. Kopā – 3 iesniegšanas kārtas.

Piezīme.
* Aizpilda pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu
** – *** – Divus gadus pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzsākšanas vietējā rīcības grupa var veikt izmaiņas  vietējā attīstības stratēģijā, saskaņojot to ar Lauku Atbalsta Dienestu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas līgumā noteiktajā kārtībā

Piebilde: Aprēķinot finansējuma sadalījumu par Rīcībām, no piešķirtā finansējuma tika atrēķināti 10% VRG administratīvajiem izdevumiem. Rīcībām pieejamais finansējums aprēķināts par pārējo finansējuma daļu – 124 494.78 LVL

APSTIPRINU: ___________________________M.BELOVS,
biedrības „Partnerība Daugavkrasts” valdes pr-js

Top
Mainīt izmēru