Sākums » Jaunumi » Turpinām realizēt Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstīto Kapacitātes projektu

Turpinām realizēt Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstīto Kapacitātes projektu

Divpadsmitajā savas darbības gadā biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, kurā apvienojušies Ķekavas novada iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un pašvaldība, ir uzsākusi pārmaiņu procesu Aktīvo iedzīvotāju fonda finansēta projekta ietvaros. Daugavkrasts vēlas aktivizēt novadniekus sadarbībai un izveidot aktīvo iedzīvotāju kopienu un nevalstisko organizāciju pārstāvniecību apvienotajā Ķekavas novadā.
Idejām sekos nauda. Projekta rezultātā Daugavkrasts vēlas kļūt par nevalstiskā sektora kontaktpunktu Ķekavas novadā, lai rosinātu kopienu, NVO un aktīvo novadnieku sadarbību, jaunu biedrību izveidošanos sekojot novadnieku idejām, kā arī pārstāvniecību pašvaldībā un citās institūcijās. Projekta virzītāji cer, ka kontaktpunkta izveide Ķekavas novadā būs aizsākums – pilotprojekts NVO kontaktpunktam visā “pierīgas” teritorijā.
Vērienīgo plānu īstenošanai Daugavkrasta biedri ir izveidojuši projekta darba grupu. Pirmajā projekta posmā tā ir tikusies divas reizes 13.07.2021 un 07.09.2021. Reizi divās nedēļās Partnerības administratīvā vadītāja sasauca projekta ekspertu darba tikšanās, lai pārrunātu biedru sniegtās atziņas un ekspertu nodevumus. Šajās tikšanās reizēs eksperti dalījās ar atziņām par Ķekavas novada pašvaldības sniegtajiem datiem, ko sadarbības procesā palīdzīgi nodrošināja attīstības plānošanas koordinatori. Ekspertiem bija pieejama Rīgas pašvaldības pieredze sadarbībā ar apkaimju kopienām. Savukārt biedrības administratīvā vadītāja pievienoja kopējam izziņas procesam jaunākos pētījumus no projekta, kas realizēts sadarbībā ar “Pierīgas partnerību”, Latvijas Lauku foruma un citiem nozīmīgiem avotiem. Rezultātā ir tapuši tādi ekspertu nodevumi, kas apkopo plašu kompetenci un salīdzināmo datu apjomu, dodot pieredzē pamatotu, praktiski izmantojamu rekomendāciju kopumu.
Projekta pirmajā posmā ir pabeigts Daugavkrasta iepriekšējās darbības audits un septembrī uzsāktajā realizācijas otrajā posmā ir iegūts zīmolvedes Lolitas Ozoliņas redzējums par tiem izaicinājumiem un iespējām, ar kuriem Daugavkrasts sastopas pārmaiņu procesā. Šo ekspertu veikums ir ticis izskatīts un rosinājis diskusiju par konkrētiem nākotnē veicamajiem darbiem Daugavkrasta biedru fokusa grupā Valmonirās, 30.09.2021.
Lai ar pēc iespējas plašāku aktīvistu loku apspriestu projekta ekspertu nodevumus, iekļaujot arī Lolitas Ozoliņas rekomendācijas un aicinot pašu zīmolvedi dalībai, projekta pirmajā posmā plānotā NVO fokusa grupa tika atlikta uz novembra mēneša noslēgumu.
NB! Partnerības “Daugavkrasts” administratīvā vadītāja Aiga Smiltāne ir tikusies ar Ķekavas novada koalīcijas deputātiem un plašā lokā prezentējusi Daugavkrasta attīstības plānus. Partnerība ir iesniegusi priekšlikumus Ķekavas novada 2022.gada budžeta projektam NVO sektora stiprināšanai un projektu konkursam.
NB! Projekta pirmajā posmā Partnerībai ir pievienojušies četri jauni biedri: divi no Baldones pilsētas un pagasta, divi no Ķekavas novada.

 

Top
Mainīt izmēru