Sākums » Jaunumi » “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1. kārta

“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1. kārta

“Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa I kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

 

Projektu iesniegumu pieņems no 2010.gada 30.augusta līdz 2010.gada 30.septembrim..

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju: “Partnerība Daugavkrasts” Gaismas iela 19, k.9, 14.kabinets, Ķekava, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV – 2123. Projektu pieņemšanas beigu termiņš – 2010.gada 30.septembris, plkst.19.00

2010. gadā pieejamais finansējums ir 20 322.83 LV.

413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”
2.aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcība. 3. Amatniecības un  nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana.
Pieejamais finansējums – 10 161.41 LVL
Mērķis – nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, amatniecības un netradicionālo lauksaimniecības veidu attīstība Partnerības teritorijā, veicinot līdzsvarotu teritorijas attīstību.
Piedāvātie risinājumi: Rīcības ietvaros tiks atbalstītas iedzīvotāju aktivitātes, kas saistītas ar radošo darbnīcu, meistardarbnīcu, mācību klašu un demonstrācijas teritoriju izveidi, iekārtošanu un aprīkošanu, saistībā ar amatniecību, un nelauksaimnieciskajiem uzņēmējdarbības veidiem, popularizējot, no vienas puses, tradicionālos nodarbošanās veidus šajā reģionā un, no otras puses, veicinot lauku iedzīvotāju nodarbošanās daudzveidību. Atbilstoši pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Rīcība 6. Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana;.
Pieejamais finansējums – 10 161.42 LVL
Mērķis – saglabāt un popularizēt unikālo dabas un kultūras mantojumu, kā Partnerības teritorijas etniskās identitātes nesēju.
Piedāvātie risinājumi: Rīcības ietvaros tiks apzinātas, popularizētas un uzturētas vietējās tradīcijas partnerības teritorijā, lai tās saglabātu un nodotu nākamajām paaudzēm, celtu iedzīvotāju pašapziņu, veicinātu teritorijas atpazīstamību un pievilcību tūristiem, plānota kultūrvēsturisko objektu sakopšana ar pašvaldības, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, iedzīvotāju, bērnu un jauniešu piedalīšanos. Rīcības ietvaros tiks arī realizēti projekti saistībā ar kultūrvēsturisko objektu teritorijas sakopšanu, iesaistot iedzīvotājus, speciālistus, pašvaldības u.c. ieinteresētās personas. Tāpat rīcības ietvaros tiks izveidotas dabas un izziņas takas ar mērķi popularizēt vietējo iedzīvotāju vidū vietējo dabas un kultūrvēsturisko vērtību apmeklēšanu kā lielisku alternatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Rīcības ietvaros tiks atbalstīti projekti vietējo muzeju ekspozīcijas papildināšanā, vietējo muzeju aktivitātes kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanā – stendu izgatavošana un uzstādīšana, informatīvo materiālu sagatavošana u.c.

Atbilstoši katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību stratēģijai, tiek piešķirts noteikts punktu skaits no 0 līdz 2,0 (0 = ”neatbilst”, 0,5 = ”vāji”, 1,0 = ”apmierinoši”, 1,5 = ”labi”, 2 = ”ļoti labi”)

Katra projekta vērtēšanai tiek piemēroti gan vispārīgie projekta vērtēšanas kritēriji, kuri ir vienādi visām rīcībām (skatīt zemāk), gan arī specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji, kuri atšķiras katrai rīcībai. Kā arī piemērots tiek virskritērijs, kurš tiek piemērots visiem projektiem visās rīcībās.

Virskritērijs – vai iesniegtais projekts atbilst Vietējai attīstības stratēģijai un Rīcībai, kurā projekts ir iesniegts. Virskritērijam tiek piešķirts 0 vai 2 punkti. 0 punkti – iesniegtais projekts neatbilst Vietējai attīstības stratēģijai un Rīcībai, kurā tas ir iesniegts. 2 punkti – iesniegtais projekts atbilst Vietējai attīstības stratēģijai un Rīcībai, kurā tas ir iesniegts.

Vispārīgie kritēriji projektu vērtēšanai (vienādi visām rīcībām)

 1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas.
 2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.
 3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts
 4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
 5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
 6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu.
 7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.
 8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.

Maksimālais kopējais punktu skaits ir 20. punkti.

Projektu vērtēšanas specifiskie kritēriji

Rīcība 3. Amatniecības un  nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana.

 • Projekts veicinās zināšanu un pieredzes apmaiņu.
 • Projekta izmaksu samērīgums pret mērķa grupu dalībnieku skaitu.

Rīcība 6. Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana;.:

 • Projekta izmaksu samērīgums pret projekta realizēšanā iesaistīto mērķa grupu dalībnieku skaitu.
 • Projekts ir vērsts uz dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.

Minimālais punktu skaits, kas jāsavāc, lai projektu sniegtu pozitīvu atzinumu – 12 punkti.

Top
Mainīt izmēru