Sākums » Jaunumi » Projektu iesniegumu konkursa 2. kārta

Projektu iesniegumu konkursa 2. kārta

“Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 2. kārtu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” un aktivitātē „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”.

Projektu iesniegumu pieņems no 2011.gada 16.septembra līdz 2011.gada 16.oktobrim.

Projektu īstenošanas ilgums – 2 gadi pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju: biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, Gaismas iela 19, k.9, 14.kabinets, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV – 2123. Projektu pieņemšanas beigu termiņš – 2011.gada 17.oktobris, plkst.14.00.

Kontaktpersona: Māris Ozoliņš, tālr.mob.29443386; e-pasts: maris.ozolins@kekava.lv

Otrajā kārtā pieejamais finansējums ir 72 812,45 Ls.

Rīcība 1. Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana

Pieejamais finansējums – 31 123,69 LVL

Mērķis – Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana partnerības teritorijā

Plānotās darbības: Rīcības ietvaros tiks ierīkoti un rekonstruēti vietējā līmeņa ceļi, piebraukšanas vietas, tiltiņi un laipas pār grāvjiem un mazajām upēm, lai nodrošinātu piekļūšanu tūrisma objektiem, apskates vietām, ūdeņiem, sabiedriskajiem objektiem. Īpaši svarīgi šo rīcību realizēt apdzīvotās vietās ūdeņu tuvumā, lai nodrošinātu piekļūšanu pie ūdeņiem, sevišķi svarīgi tas ir zivsaimniecības attīstībai. Nosauktie pasākumi ir tikai kā piemērs, un neizslēdz citu pasākumu realizēšanu, kas atbilst rīcības mērķim. Rīcība var tikt realizēta apdzīvotajās vietās Ķekava, Katlakalns, Ģipšustūris, Vimbukrogs un Daugmales pagasts.

Projekta vērtēšanas kritēriji:

Nr. Kritērijs
Vispārīgie kritēriji
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.
3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts.
4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu.
7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.
8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.
9. Projektam ir pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti
10. Projekta naudas plūsma ir korekta, un pilnībā atspoguļo projekta finanšu izlietojumu.
Rīcības specifiskie kritēriji
11. Projekta izmaksu samērīgums pret uzlaboto ceļu kopgarumu un skaitu.
12. Projekts ir vērsts uz ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” zivsaimniecības teritorijā – ciematos Katlakalns, Vimbukrogs, Ķekava un Daugmales pagasts, kā arī apdzīvotā vietā Ģipšustūris
Maksimālais kopējais punktu skaits – 24 punkti

Rīcība 2. Gājēju un veloceliņu izveide

Pieejamais finansējums – 18 674,22 LVL

Mērķis – Gājēju un veloceliņu izveide partnerības teritorijā

Plānotās darbības: Rīcības ietvaros tiks ierīkoti veloceliņi partnerības teritorijā, savienojot atsevišķas apdzīvotās vietas, kā alternatīva esošajiem satiksmes ceļiem ar augstu satiksmes intensitāti. Veloceliņi un gājēju celiņi tiks ierīkoti un labiekārtoti gar ūdeņiem, līdz kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, apskates vietām, sabiedriskajiem objektiem, tādējādi veicinot veselīgu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotājiem un veicinot tūrisma attīstību. Nosauktie pasākumi ir tikai kā piemērs, un neizslēdz citu pasākumu realizēšanu, kas atbilst rīcības mērķim. Rīcība var tikt realizēta apdzīvotajās vietās Ķekava, Katlakalns, Ģipšustūris, Vimbukrogs un Daugmales pagasts.

 

Projekta vērtēšanas kritēriji:

Nr. Kritērijs
Vispārīgie kritēriji
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.
3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts.
4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu.
7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.
8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.
9. Projektam ir pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti
10. Projekta naudas plūsma ir korekta, un pilnībā atspoguļo projekta finanšu izlietojumu.
Rīcības specifiskie kritēriji
11. Projekta izmaksu samērīgums pret izveidoto celiņu kopējo garumu
12. Projekts ir vērsts uz gājēju celiņu un veloceliņu infrastruktūras uzlabošanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” zivsaimniecības teritorijā – ciematos Katlakalns, Vimbukrogs, Ķekava un Daugmales pagasts, kā arī apdzīvotā vietā Ģipšustūris
Maksimālais kopējais punktu skaits – 24 punkti

Rīcība 4. Esošā vietējā tūrisma potenciāla veicināšana

Pieejamais finansējums – 6 224,74 LVL

Mērķis – Esošā vietējā tūrisma potenciāla veicināšana partnerības teritorijā

Plānotās darbības: Rīcības ietvaros tiks atbalstīti pasākumi saistībā ar esošo tūrisma produktu pilnveidošanu. Rīcības ietvaros tiks realizēti pasākumi saistībā ar tūrisma resursu izmantošanu. Nosauktie pasākumi ir tikai kā piemērs, un neizslēdz citu pasākumu realizēšanu, kas atbilst rīcības mērķim. Rīcība var tikt realizēta apdzīvotajās vietās Ķekava, Katlakalns, Ģipšustūris, Vimbukrogs un Daugmales pagasts.

 

Projekta vērtēšanas kritēriji:

Nr. Kritērijs
Vispārīgie kritēriji
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.
3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts.
4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu.
7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.
8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.
9. Projektam ir pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti
10. Projekta naudas plūsma ir korekta, un pilnībā atspoguļo projekta finanšu izlietojumu.
Rīcības specifiskie kritēriji
11. Projekta ietvaros tiek radīts jauns tūrisma produkts vai pilnveidots esošais biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” zivsaimniecības teritorijās – ciematos Katlakalns, Vimbukrogs, Ķekava un Daugmales pagasts, kā arī apdzīvotā vietā Ģipšustūris
12. Projekta ietvaros tiek radīti jauni vai pilnveidoti un labiekārtoti esošie tūrisma objekti.
Maksimālais kopējais punktu skaits – 24 punkti

Rīcība 6. Dzīves vides uzlabošana mājokļa tuvumā.

Pieejamais finansējums – 12 449,48 LVL

Mērķis – Dzīves vides mājokļa tuvākajā apkārtnē labiekārtošana.

Plānotās darbības: Rīcības ietvaros tiks atbalstīti pasākumi saistībā ar daudzdzīvokļu mājām – māju pagalmu labiekārtošana; individuālo dzīvojamo māju rajonos – koplietošanas teritoriju labiekārtošana un apzaļumošana. Nosauktie pasākumi ir tikai kā piemērs, un neizslēdz citu pasākumu realizēšanu, kas atbilst rīcības mērķim. Rīcības var tikt realizētas apdzīvotajās vietās Ķekava, Katlakalns, Ģipšustūris, Vimbukrogs un Daugmales pagasts.

Projekta vērtēšanas kritēriji:

Nr. Kritērijs
Vispārīgie kritēriji
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.
3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts.
4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu.
7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.
8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.
9. Projektam ir pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti
10. Projekta naudas plūsma ir korekta, un pilnībā atspoguļo projekta finanšu izlietojumu.
Rīcības specifiskie kritēriji
11. Projekta ietvaros tiek realizēts pasākums dzīves vides uzlabošanai biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
12. Projekta izmaksu samērīgums pret projekta mērķa grupas dalībnieku skaitu.
Maksimālais kopējais punktu skaits – 24 punkti

Rīcība 7. Aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamu vietu pie ūdeņiem ierīkošana un labiekārtošana.

Pieejamais finansējums – 4340,32 LVL

Mērķis – Teritorijas labiekārtošana, nodrošinot sabiedrībai pieejamas teritorijas atpūtai un sportam.

Plānotās darbības: Rīcības ietvaros tiks atbalstīti pasākumi, aktivitātes un projekti, lai veicinātu brīvas pārvietošanās nodrošināšanu tauvas joslās gar ūdeņiem (atpūtas takas, veloceliņi u.c.), izbūvētu laivu piestātnes atpūtniekiem un zvejniekiem. Rīcības ietvaros tiks atbalstīti pasākumi, lai izveidotu un labiekārtotu aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamas vietas pie ūdeņiem (Daugavas, Sausās Daugavas, Ķekavas upes, Karjerdīķis, Ķīķerītis u.c.), veicinot veselīgu dzīvesveidu. Rīcības ietvaros tiks atbalstīti pasākumi saistībā ar ūdenssporta veidu centru izveidošanu, atpūtnieku apmetņu vietas iekārtošanu, informatīvo materiālu sagatavošanu un izdošanu, norādes zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu, lai veicinātu un paplašinātu veselīgas atpūtas pie ūdeņiem daudzveidību. Nosauktie pasākumi ir tikai kā piemērs, un neizslēdz citu pasākumu realizēšanu, kas atbilst rīcības mērķim. Rīcība var tikt realizēta apdzīvotajās vietās Ķekava, Katlakalns, Ģipšustūris, Vimbukrogs un Daugmales pagasts.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji

Nr. Kritērijs
Vispārīgie kritēriji
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.
3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts.
4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu.
7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.
8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.
9. Projektam ir pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti
10. Projekta naudas plūsma ir korekta, un pilnībā atspoguļo projekta finanšu izlietojumu.
Rīcības specifiskie kritēriji
11. Projekta ietvaros tiek labiekārtota publiski pieejama vieta pie ūdeņiem biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā
12. Projekta izmaksu samērīgums pret projekta labuma izmantotāju kopskaitu
Maksimālais kopējais punktu skaits – 24 punkti

Katra projekta vērtēšanai tiek piemēroti gan vispārīgie projekta vērtēšanas kritēriji, kuri ir vienādi visām rīcībām, gan arī specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji, kuri atšķiras katrai rīcībai. Atbilstoši katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību stratēģijai, tiek piešķirts noteikts punktu skaits no 0 līdz 2,0 (0 = ”neatbilst”, 0,5 = ”vāji”, 1,0 = ”apmierinoši”, 1,5 = ”labi”, 2 = ”ļoti labi”)

Projektu vērtēšanas specifiskais kritērijs, kurš tiek piemērots, ja vairāki projektu pieteikumi ir savākuši vienādu punktu skaitu: papildus 0 – 2 punktus vērtēšanas komisija var piešķirt tam projektu pieteikumam, kurš tiek realizēts ārpus Ķekavas ciemata kā novada administratīvā centra robežām.

Maksimālais kopējais punktu skaits ir 26 punkti (ieskaitot specifisko vērtēšanas kritēriju, ja vairāki projektu pieteikumi ir savākuši vienādu punktu skaitu).

 

Minimālais punktu skaits, kas jāsavāc, lai projektu sniegtu pozitīvu atzinumu – 12 punkti.

Top
Mainīt izmēru