Sākums » Jaunumi » Pieņemti Ministru kabineta noteikumi darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Pieņemti Ministru kabineta noteikumi darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

30.oktobrī publicēti Ministru kabineta noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai – LEADER projektu realizēšanai.

Saskaņā ar ES KOMISIJAS REGULAs (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kas minētas šīs regulas 1. panta 1. punktā – uzņēmumiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, un uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu.

de_minimis_regulation_lv_neatbalstamas_nozares

MK_Not_590_darbibu_istenosana_LEADER_pienemti_301015

Top
Mainīt izmēru