Sākums » Jaunumi » “Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 10. kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

“Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 10. kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

“Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 10. kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.  Projektu iesniegumu pieņems no 2014.gada 25.augusta līdz 2014.gada 25.septembrim  Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju: biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, Gaismas iela 19, k.9, 14.kabinets, Ķekava, Ķekavas novads, darbadienās no 14:00 – 17:00, iepriekš piesakoties pa telefonu: 29443386, vai e-pastu: maris.ozolins@kekava.lv. Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.  Projektu pieņemšanas beigu termiņš – 2014.gada 25.septembris, plkst.17.00

Kontaktpersona – Māris Ozoliņš, e-pasts: maris.ozolins@kekava.lv. Tālrunis – 29443386.  10.kārtā pieejamais finansējums ir 113697,26 EUR.  Visiem projektiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem līdz 2015.gada 1.jūnijam.  413.pasākums“Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās” Pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 6.2.aktivitāte „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Rīcība: 2.1.1. Amatniecības, netradicionālās lauksaimniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana, sociālās aprūpes, izglītības un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to pieejamības attīstība, veicināt veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu attīstība  Pieejamais finansējums: 51150,55 EUR Mērķisamatniecības, radošo demonstrējumu saimniecību un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu un prasmju attīstība Partnerības teritorijā, sociālās aprūpes, izglītības un veselības aizsardzības infrastruktūras izveide Partnerība teritorijā, jaunu sociālo pakalpojumu izveide, veselīga dzīvesveida popularizēšana un veselīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana Partnerības teritorijā.  Piedāvātie risinājumi: Rīcības ietvaros tiks realizēts pasākumu komplekss saistībā ar sociālās aprūpes, izglītības un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu attīstību un pieejamības uzlabošanu, veselīga brīvā laika pavadīšanas veidu veicināšanu: a) izziņas un mācību taku ierīkošana; b) īpašu laukumu vai vietu ierīkošana pastaigām ar suņiem; c) jaunu bērnu rotaļu laukumu ierīkošana visās apdzīvotās vietās partnerības teritorijā, paplašinot bērnu rotaļu un sporta laukumu tīklu, esošo bērnu rotaļu un sporta laukumu labiekārtošana; d) bērnu, jauniešu un veco ļaužu dienas centru izveidošana; f) jaunu sociālās aprūpes un medicīnas pakalpojumu sniegšanas centru izveidošana. Rīcības ietvaros tiks atbalstītas iedzīvotāju aktivitātes, kas saistītas ar radošo darbnīcu, meistardarbnīcu, mācību klašu un demonstrācijas teritoriju izveidi, iekārtošanu un aprīkošanu, saistībā ar amatniecību, kokapstrādi, metālapstrādi, akmens apstrādi un nelauksaimnieciskajiem uzņēmējdarbības veidiem, popularizējot, no vienas puses, tradicionālos nodarbošanās veidus šajā reģionā un, no otras puses, veicinot lauku iedzīvotāju nodarbošanās daudzveidību.Rīcības ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar esošo objektu pieejamības nodrošināšanu. Rīcība 3.1.1. Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana, vides aizsardzības pasākumu kvalitātes uzlabošana Pieejamais finansējums: 62546,71 EUR Mērķis – saglabāt un popularizēt unikālo dabas un kultūras mantojumu, kā Partnerības teritorijas etniskās identitātes nesēju. Piedāvātie risinājumi: Rīcības ietvaros tiks realizēti pasākumi saistībā ar: a) ūdeņu piekrastes sakopšanu, veidojot rekreācijai pievilcīgu ainavu; b) ainavu renovācijas/rekonstrukcijas pasākumiem partnerības teritorijā; c) dabisko mežu un purvu ainavisko vērtību iekļaušanu tūrisma maršrutos; d) skatu punktu, parku ierīkošanu un labiekārtošanu; e) putnu ligzdošanas vietu aizsardzību, putnu vērošanas sacensību popularizēšanu, putnu barotavu uzstādīšanu ziemā, putnu būrīšu izgatavošanu un uzstādīšanu; f) dižkoku stāvokļa uzraudzību un aizsardzību, jaunu dižkoku apzināšanu; g) lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu izbūvi un rekonstrukciju; h) dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu, izbūvi un rekonstrukciju; i) velonomas punktu izveidošanu. Rīcības ietvaros tiks ierīkotas pastaigu takas, tās tiks ierīkotas un labiekārtotas gar ūdeņiem, līdz kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, apskates vietām, sabiedriskajiem objektiem, tādējādi veicinot veselīgu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotājiem un veicinot tūrisma attīstību. Rīcības ietvaros tiks izgatavotas un uzstādītas informatīvās un norādes zīmes, kartes un shēmas par tūrisma objektiem, kultūrvēsturiskajām un dabas vērtībām, apskates objektiem, sabiedriskajām vietām partnerības teritorijā. Papildus Rīcības ietvaros paredzēta kultūras mantojuma un kultūras iestāžu rekonstrukcija, renovācija un būvniecība (piemēram – bibliotēkas telpu renovācija, muzeja telpu renovācija, kultūras un saieta namu rekonstrukcija. Rīcības ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar esošo objektu pieejamības nodrošināšanu. Atbilstoši katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību stratēģijai, tiek piešķirts noteikts punktu skaits no 0 līdz 2,0 (0 = ”neatbilst”, 0,5 = ”vāji”, 1,0 = ”apmierinoši”, 1,5 = ”labi”, 2 = ”ļoti labi”) Katra projekta vērtēšanai tiek piemēroti gan vispārīgie projekta vērtēšanas kritēriji, kuri ir vienādi visām rīcībām (skatīt zemāk), gan arī specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji, kuri atšķiras katrai rīcībai. Vispārīgie kritēriji projektu vērtēšanai (vienādi visām rīcībām) 1.Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas. 2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu. 3.Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts 4.Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai. 5.Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. 6.Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu. 7.Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem. 8.Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.  Maksimālais kopējais punktu skaits ir 20 punkti. Projektu vērtēšanas specifiskie kritēriji Rīcība 2.1.1.Amatniecības, netradicionālās lauksaimniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana, sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to pieejamības attīstība, veicināt veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu attīstība

  • Projekts veicinās zināšanu un pieredzes apmaiņu.
  • Projekta izmaksu samērīgums pret mērķa grupu dalībnieku skaitu

Rīcība 3.1.1. Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana, vides aizsardzības pasākumu kvalitātes uzlabošana

  • Projekta izmaksu samērīgums pret projekta realizēšanā iesaistīto mērķa grupu dalībnieku skaitu.
  • Projekts ir vērsts uz dabas un kultūras mantojuma aizsardzību, sakopšanu un izmantošanu, vides kvalitātes uzlabošanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.

Vienādu punktu gadījumā tiek piemērots papildus vērtēšanas kritērijs – „Projekts tiek realizēts ārpus lielajām apdzīvotajām vietām (Ķekavas ciemats, Baložu pilsēta, Daugmales ciemats)”, par kuru var papildus saņemt 2 punktus, ja projekts tiek realizēts ārpus lielajām apdzīvotajām vietām. Papildus šiem kritērijiem tiek noteikts viens virskritērijs – „Projekts atbilst stratēģijai un Rīcībai, kurā tas tiek iesniegts”. Par šo virskritēriju tiek piešķirti 0 vai 2 punkti (0 – neatbilst, 2 – atbilst). Ja par šo kritēriju tiek saņemti 0 punkti, tad projektu tālāk nevērtē, un noraida kā neatbilstošu

Top
Mainīt izmēru