Sākums » Jaunumi » Noslēgušās apmācības Ķekavas novada NVO sadarbības platformas attīstības ietvaros

Noslēgušās apmācības Ķekavas novada NVO sadarbības platformas attīstības ietvaros

Sākot ar pagājušā gada rudeni, nevalstiskā sektora pārstāvjiem, kuri iesaistās Ķekavas novada NVO sadarbības platformā, kā arī citiem interesentiem, tika piedāvātas dažādas bezmaksas apmācības, kas veicināja gan vadības prasmju pilnveidošanu, gan savstarpējās sadarbības veicināšanu, gan pieredzes gūšanu no ārvalstu partneriem, kā arī izzinājām jaunumus sadarbībai ar pašvaldību un projektu sagatavošanas iespējas nevalstiskajam sektoram.

Apmācību ciklu uzsākām ar klātienes mācībām nevalstiskā sektora pārstāvju līderības prasmju izkopšanai un komandas dalībnieku savstarpējās sadarbības stiprināšanai.  Apmācību  mērķis bija praktizēt komandas sadarbības programmu, kas ir dinamisks, aizraujošs un visus dalībniekus iesaistošs pasākums.

Apmācības turpinājām ar attālinātiem semināriem, un vienā no pirmajiem semināriem iepriekšējo apmācību lektore Sanita Aišpure sniedza zināšanas par konfliktu risināšanas praksi nevalstiskā sektora organizāciju darbībā.

Sadarbības partneri no Norvēģijas universitātes Zaļās attīstības koledžas divos semināros stāstīja par kopdarbības/ kopradīšanas principiem sadarbībā starp publisko un nevalstisko sektoru, tās nozīmi un stratēģijām.

Norvēģijas pasniedzēju vadītājā seminārā tika runāts par sekojošām tēmām:

– pārvaldība – sadarbība starp starp publisko un sabiedrisko sektoru, ieinteresētajām pusēm. Īss idejas izklāsts, paskaidrojums – kāpēc tas nepieciešams un iepazīstināšana ar principiem.

– kā iedzīvināt norvēģu “brīvprātīgā darba metodi” jeb brīvprātīgo iesaisti sabiedriskās aktivitātēs, izveidotu kopienas iniciatīvas un palielinātu to īstenošanas spēku. Kas ir “atvēršanas un noslēguma” mini sesijas, kā ar tām strādāt, izmantot.

– kā “kopradīšanu” (aktīvu un uz dialogu balstītu sadarbību starp pilsonisko sabiedrību, iestādēm un uzņēmumiem) var efektīvi izmantot, lai izveidotu, stiprinātu un uzlabotu radošo inovāciju starp vietējām kopienām un pašvaldību/vietējām iestādēm. Piemēri, kā to pielietot praksē.

Lai kopīgi atskatītos uz 2022.gada rezultātiem un plānotu NVO platformā darāmo 2023. gadā, 15.decembrī Ķekavas novada Jauno iniciatīvu centrā organizējām pirmo Novadnieku NVO saietu, kurā piedalījās 11 NVO un 9 novada kopienu pārstāvji.

Pasākuma mērķis bija gan tuvāka aktīvo novadnieku sapazīšanās, gan NVO sadarbības platformas aktivitāšu un nepieciešamo resursu 2023. gadam atklāšana to cilvēku kopradē, kuriem jau ir pieredze sabiedriskajā darbā un projektu realizācijā.

Pasākuma gaitā visi dalībnieki tuvāk sapazinās, viņiem bija iespēja strukturēt un izteikt viedokli par to, ko viņi un viņu biedri sagaida kā no NVO platformas, tā no savstarpējās sadarbības. Savstarpējā atziņu un pieredzes apmaiņa, kas gūta darbojoties brīvprātīgo darbā vai vadot kādu no biedrībām, kopienām, bija vērtīga un ļāva procesa vadītājai Inesei Kuklei apkopot dalībnieku redzējumu tālākajam darbam trijās darba grupās. Grupu darbā bija divi uzdevumi:

 • jāvienojas par pasākumiem, atbalstu un citiem resursiem, ko NVO sadarbības platformai būtu jāsniedz novadniekiem;
 • jārosina kopīgs notikums, akcija vai cits iekļaujošs pasākums un jādefinē tā pienesums sabiedrībai, realizējot novadnieku NVO un kopienu kā sabiedrības līdzdalības organizatoru misiju.

Grupu darba rezultātā tika ieteikti šādi NVO platformas pasākumi:

 1. Pārstāvība pašvaldībā, vai NVO konsultatīvās padomes organizēšana.
 2. Iesaiste politiskajā dienaskārtībā, tostarp virzot izlīdzināšanas fonda naudas dotāciju principa maiņu, lai Ķekavas novadam būtu vairāk naudas, ko izmantot novada attīstībai.
 3. Kapacitātes projekti biedrībām no novada līdzdalības budžeta ar precīzu NVO vajadzībām atbilstošu atbalsta ietvaru.
 4. Informācija par saskares punktiem, tai skaitā internetā izveidot projektu iespēju sadaļu ar informāciju par aktuālajiem reģionālo, nacionālo un starptautisko finansētāju projektu konkursiem.
 5. NVO redzamības pašvaldības informatīvajos kanālos, laikrakstā.
 6. Pieredzes apmaiņa NVO un kopienu starpā.
 7. Viesošanās kopienās un organizētas mini-ekskursijas.
 8. Veidot iespējas plašākai kopienu līdzdalībai.
 9. Konsultācijas par projektu sagatavošanu, juridiskajiem un grāmatvedības jautājumiem.
 10. Tematiski informatīvi pasākumi hibrīdā formātā par NVO un kopienām rosinātām aktualitātēm.
 11. Apmācības NVO darbā.
 12. Tematiskas viesošanās kopienās, kas noslēdzas ar sarunu festivālu.
 13. Projektu iespēju semināri sadarbībā ar finansētājiem.
 14. Kopienu vietrades pasākumi, lai rosinātu tās pašām veidot savu identitāti un kultūrtelpu.

Apmācību ciklu noslēdzam ar diviem semināriem 2023.gada martā, kuros:

 • izzinājām informāciju un diskutējām par Ķekavas novada līdzbudžetēšanas projektu konkursu, un projektu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību. Kā arī iepazinām iedzīvotāju padomes un to lomu pašvaldības un nevalstiskā sektora sadarbībā veidojot novadā pilsoniski aktīvu un iesaistošu sabiedrību.
 • savukārt seminārā par projektu sagatavošanas iespējām nevalstiskajam sektoram informējām par iespējamiem projektu konkursiem, atziņām, kas jāņem vērā, sagatavojot projektu, dalījāmies pieredzē, un izzinājām LEADER finansējuma iespējas nākamajā plānošanas periodā.

Projektu turpināsim ar dažādām aktivitātēm uz vietas novada apdzīvotājās vietās, lai iepazīstinātu ar Ķekavas novada NVO sadarbības platformas aktivitātēm, publicitātes kampaņu un citiem pasākumiem.

Par projektu:

Projekts “NVO sadarbības platformas attīstība novadā”

Projekta reģistrācijas Nr. AIF/2022/KAPAC2/104

Īstenošanas periods 2022.gada 1.septembris – 2023.gada 31.augusts

Projekta kopējais finansējums 19 998.58 EUR

Projektu īsteno Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”

Projekta mērķis ir NVO kontaktpunkta sadarbības platformas attīstība Ķekavas novadā, izveidojot sadarbībspējīgu vidi nevalstiskajam sektoram, pilnveidojot komunikācijas instrumentus, līderu zināšanas un kompetenci.

Uzziņām:

Aiga Smiltāne, biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” administratīvā vadītāja

tel. 25418113

e-pasts: info@daugavkrasts.lv

www.daugavkrasts.lv

https://www.facebook.com/partneribadaugavkrasts

Top
Mainīt izmēru