Sākums » Jaunumi » Noslēdzies Partnerības “Daugavkrasts” līdzšinējās darbības izvērtējums

Noslēdzies Partnerības “Daugavkrasts” līdzšinējās darbības izvērtējums

Programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros īstenotajā projektā “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstībai” šī gada vasarā un rudenī ir veikts biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” (turpmāk – biedrība) līdzšinējās darbības audits.

Tika vērtēta biedrības administratīvā struktūra un iekšējais regulējums, darbības virzieni, finanšu un personālresursu kapacitāte, t.sk. biedru iesaiste organizācijas ikdienas darbā, ārējā komunikācija, kā arī nacionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu ietekme uz biedrības darbu. Analīzei izmantoti biedrības gada pārskati un interneta vietnē www.daugavkrasts.lv pieejamā informācija, kā arī biedrības biedru atziņas no izlases veidā veiktām intervijām. Tā papildināta ar biedrības biedru un ārējo partneru vērtējumiem par biedrības līdzšinējo veikumu un nākotnes attīstības potenciālu, kas izskanējuši projekta ietvaros rīkoto divu fokusgrupu laikā.

Visu iesaistīto pušu ieskatā galvenais biedrības resurss ir iepriekšējos gados uzkrāta kompetence dažādās jomās un laba reputācija. Citas NVO un aktīvie iedzīvotāji labprāt saņemtu no biedrības plašāku pakalpojumu spektru (piemēram, konsultācijas par grāmatvedības jautājumiem, par NVO darbības juridiskiem aspektiem, par projektu rakstīšanu un īstenošanu u.c.). Līdz ar to konsultatīvais atbalsts varētu kļūt par pamatu topošajai biedrības funkcijai – NVO kontaktpunktam Ķekavas novadā. Līdztekus tam kontaktpunktam būtu jānodrošina koplietošanas telpas novada nevalstiskajām organizācijām, tādējādi veicinot to savstarpējo mijiedarbību un efektīvāku esošo resursu izmantošanu.

Tomēr jāatzīst, ka esošā biedrības administratīvā kapacitāte nav pietiekoša jaunas funkcijas veiksmīgai realizācijai. Tai ir tikai viens algots darbinieks, un esošo biedru iesaisti organizācijas ikdienas darbā apgrūtina citi pienākumi. Līdz ar to tuvākajā laikā ir nepieciešams ne tikai padarīt biedrību atvērtāku, mudinot tās darbā iekļauties jaunus biedrus un nodrošinot viņiem nepieciešamu atbalstu, bet arī sistēmiskāk piesaistīt speciālistus (piemēram, veidojot prakses un stažēšanās programmas).

Vienlaikus jāatzīst, ka veiksmīga jaunas funkcijas īstenošana iespējama tikai cieši sadarbojoties ar novada pašvaldību un kopienām, līdz ar to biedrībai ir jāturpina skaidrot un izcelt nevalstisko organizāciju nozīmi (tai skaitā parādot to “cilvēcīgo” pusi) un to veiksmīgai darbībai nepieciešamos priekšnoteikumus, kā arī jāveicina skaidru un pārskatāmu pilsoniskās sabiedrības atbalsta instrumentu iekļaušanu Ķekava novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos.

Lai mērķtiecīgi risinātu iepriekš minētos izaicinājumus, līdz projekta beigām tiks izstrādāta biedrības attīstības stratēģija, kas ilgtermiņā definēs biedrības darbības jomas un sniegtos pakalpojumus, finanšu piesaistes un vadības modeli, iekļaujošo biedrības vadības modeli un komunikācijas organizāciju ar dažādām mērķa grupām.

Šovasar, 2021.gada jūnijā, biedrība “Partnerība Daugavkrasts” ir uzsākusi pārmaiņu procesu Aktīvo iedzīvotāju fonda (www.activecitizensfund.lv)projekta ietvaros. ”Daugavkrasts” vēlas aktivizēt pilsonisko sabiedrību sadarbībai un izveidot aktīvo iedzīvotāju kopienu un nevalstisko organizāciju pārstāvniecību apvienotajā Ķekavas novadā. Projekta rezultāti biedrībai ļaus kļūt par nevalstiskā sektora kontaktpunktu Ķekavas novadā, veicinot  kopienu, NVO un aktīvo novadnieku sadarbību, jaunu projektu piesaisti, novadnieku ideju realizāciju, kā arī pārstāvniecību pašvaldībā un citās institūcijās. Projekta virzītāji cer, ka kontaktpunkta izveide Ķekavas novadā būs aizsākums – pilotprojekts NVO kontaktpunktam visā pierīgas teritorijā.

 Par projektu:

Projekts “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai”

Projekta reģistrācijas Nr. AIF/2021/IK/150

Īstenošanas periods 2021.gada 1.jūnijs – 2022.gada 31.maijs

Projekta kopējais finansējums 19 933.83 EUR

Projektu īsteno Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”

Projekta mērķis ir biedrības “Partnerība Daugavkrasts” kapacitātes stiprināšana, lai varētu attīstīt jaunu funkciju – pilsoniskās sabiedrības sadarbības aktivizēšanu un pārstāvniecību Ķekavas novadā.

Projekta aktivitātes:

  • Līdzšinējās darbības audits un biedrības kapacitātes un uzkrātā potenciāla izvērtēšana
  • Biedrības potenciāla paplašināšana.
  • Politikas dokumenta par NVO sektora kontaktpunkta apvienotajā Ķekavas novadā izstrādāšana.
  • Digitālais vienas pieturas NVO agents.

Uzziņām:

Aiga Smiltāne, biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” administratīvā vadītāja

tel. 25418113

e-pasts: info@daugavkrasts.lv

https://www.facebook.com/partneribadaugavkrasts

Top
Mainīt izmēru