Sākums » Jaunumi » Nāc un uzlabo savas dzīves kvalitāti ar LEADER

Nāc un uzlabo savas dzīves kvalitāti ar LEADER

Sākšu ar nelielu priekšvēsturi – kas īsti ir LEADER pieeja, un ko tā nozīmē?
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

LEADER vīzija – ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

 

Ko LEADER dod lauku iedzīvotājam?

 • Iespēju pašiem noteikt lauku attīstības virzienus, iesaistoties lauku teritorijas vajadzību noteikšanā;
 • Iesaistīties lēmumu pieņemšanā par noteiktām lauku attīstības idejām (projektiem) nepieciešamo atbalstu;
 • Īstenot vietējās attīstības projektus, kas vērsti uz dzīves kvalitātes uzlabojumiem konkrētā lauku teritorijā;
 • Jaunu skatījumu uz lauku dzīves apstākļiem un iespējām;
 • Rod iespēju veidot vai uzlabot lauku iedzīvotājam nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk viņa dzīves vietai;
 • Veido piederības sajūtu un lepnumu par savu teritoriju un vairo iespējas lauku teritorijās (īpaši jauniešiem);
 • Dod iespēju paplašināt vietējās zināšanas, motivācijas, resursus un izmantot tos savas dzīves kvalitātes uzlabošanai ( tālaķizglītība, prasmju apguve)
 • Uzsākt jaunas ekonomiskās aktivitātes lauku teritorijās un palielinātu esošā produkta vai jaunizveidotā produkta konkurētspēju un atpazīstamību tirgū ( piemēram – mājas vīna ražošana)
 • Rūpēties par lauku teritorijai raksturīgās kultūras un dabas vides, tradīciju saglabāšanu un saudzīgu (ilgtspējīgu) izmantošanu.

Šobrīd ir noslēgusies pirmā projektu pieņemšanas kārta LEADER programmas ietvaros, taču jau drīzumā tiks sludināta nākamā pieteikšanās kārta uz LEADER programmas projektiem. Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai ( ELFLA) ietvaros Ķekavas novada iedzīvotāji un uzņēmēji var saņemt atbalstu sekojošās aktivitātēs:

 • Jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti – atbalstu var saņemt jauna uzņēmuma radīšanai, jauna pakalpojuma izveidei ( piemēram – frizētava, veļas mazgātuve, amatniecības darbnīca, dienas centrs, publiskās pieejas interneta punkts u.c. radīšanai)
 • Amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana – atbalstu var saņemt amatniecības darbnīcu izveidei, mākslinieku darbnīcas vai meistarklases izveidei, radošo darbnīcu izveidei;
 • Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to pieejamības attīstība, veicinot veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu attīstību – atbalstu var saņemt projekti, kuru rezultātā tiek izveidoti rotaļu un sporta laukumi bērniem, sporta laukumi, tiek iegādāts inventārs sporta nodarbībām, sociālās aprūpes pakalpojumu dažādošana un inventāra iegāde, veselīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana ( nūjošanas trases izveide un inventāra iegāde; laivošanas trases izveide un inventāra iegāde u.c.)
 • Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana – atbalstu var saņemt projekti, kuru rezultātā tiek sakopts kāds dabas vai kultūras piemineklis, izgatavotas un uzstādītas norādes zīmes, sakopta teritorija pie un ap pieminekļiem
 • Vides aizsardzības pasākumi’- atbalsts pienākas projektiem, kuru rezultātā tiek izveidoti jauni atkritumu savākšanas laukumi, dalīto atkritumu savākšanas punkti.

Ko paredz LEADER? Pieeja tiek balstīta uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredzētas noteiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kas aktuālas noteiktas lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas attīstības prioritātes. Šāda vietējās attīstības stratēģija ir izstrādāta arī Ķekavas novadam – biedrības „Partnerības Daugavkrasts” darbības teritorijai, kurā iekļaujas Daugmales pagasts un Ķekavas pagasts. Baložu pilsēta nav iekļauta partnerības teritorijā, un nevar saņemt finansējumu LEADER programmas ietvaros, izņemot gadījumus, ja kāds no Baložu pilsētas iedzīvotājiem / uzņēmējiem realizē projektu Ķekavā vai Daugmalē. Attīstības stratēģija tika izstrādāta, balstoties uz aptaujas anketu datiem, un kalpo kā pamats finanšu piesaistei. Ar minēto stratēģiju ikviens interesents var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, 14.kabinetā, vai atsūtot e-pastu uz adresi: maris.belovs@kekava.lv.

Savukārt, lai nodrošinātu kopīgu skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta vietējām partnerībām, kuras apvieno pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem un lauku iedzīvotāju interešu grupām. (turpmāk – “vietējas rīcības grupas”). Ķekavas novadā šāda vietējā rīcības grupa jeb partnerība ir biedrība „Partnerība Daugavkrasts”. Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” tika nodibināta 2008.gada 3.septembrī, un tās biedru skaits šobrīd sastāda 14 biedrus, kuru skaitā ir gan Ķekavas novada pašvaldība, gan vairākas nevalstiskās organizācijas – biedrība „Cita Ķekava”, biedrība „Zaļā līdaciņa”, biedrība „Daugavas zvejnieku biedrība”, Doles saviesīgā biedrība, gan uzņēmumi – SIA „Priedmalas T”, z/s „Valmoniras”, gan arī fiziskas personas. Izveidotā vietējā rīcības grupa jeb biedrība „Partnerība Daugavkrasts” ir kā starpniekinstitūcija, kas popularizē un īsteno LEADER pieeju Ķekavas novada teritorijā, un arī ārpus tā, kā arī veic LEADER projektu pieteikumu pieņemšanu un vērtēšanu, palīdz ar konsultācijām projektu sagatavošanā un realizācijā, veic izglītojošo darbu.

LEADER paredz iespēju veicināt sadarbību starp lauku iedzīvotājiem, partnerībām vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī attīstīt vietējo partnerību sadarbības tīklu informācijas un pieredzes apmaiņai.

Sākot ar 2010.gadu, kad tiks apstiprināta biedrības “Partnerība Daugavkrasts” izstrādātā stratēģija Eiropas Zivsaimniecības Fonda Rīcības Programmas ( EZF RP) ietvaros, lai apgūtu finansējumu zivsaimniecības teritorijām – Katlakalns, Ģipšustūris, Vimbukrogs, Ķekava un Daugmale, atbalsts būs pieejams sekojošām aktivitātēm:

  • Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana – atbalstu var saņemt pašvaldība vietēja līmeņa ceļu tīkla uzlabošanai zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās – Katlakalns, Ģipšustūris, Vimbukrogs, Ķekava un Daugmale;
  • Gājēju un veloceliņu izveide – atbalstu var saņemt gājēju un velo celiņu izveidei zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās – Katlakalns, Ģipšustūris, Vimbukrogs, Ķekava un Daugmale;
  • Ūdenssaimniecības uzlabošanas pasākumi apdzīvotās vietās – atbalstu var saņemt ūdenssaimniecības uzlabošanai zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās – Katlakalns, Ģipšustūris, Vimbukrogs, Ķekava un Daugmale;
  • Jaunu pakalpojumu radīšana vai esošo uzlabošana – atbalsts tiek piešķirts maza mēroga uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei, jaunu uzņēmumu radīšanai, esošo uzņēmumu modernizācijai ( piemēram – zivju kūpināšanas ceha izveide, zivju konservu ceha izveide, laivu ražotnes izveide, galdniecības darbnīcas izveide u.c.)
  • Dzīves vides uzlabošana mājokļu tuvumā  – daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu remonts, iekšpagalmu sakopšana un labiekārtošana, jumtu segumu nomaiņa daudzdzīvokļu mājām u.c.
  • Mūžizglītības nodrošināšana, kultūras un sporta infrastruktūras attīstība – sporta laukumu izbūve, saieta namu izveide un rekonstrukcija, kultūras un tautas namu ēku rekonstrukcija, labiekārtošana, jauniešu iniciatīvu centru izveide
  • Aktīvai atpūtai domāto publiski pieejamo vietu pie ūdeņiem izveidošana un labiekārtošana – laivu piestātņu izveide, publisko peldvietu ierīkošana un labiekārtošana u.c.

Lai saņemtu atbalstu kādā no minētajām aktivitātēm, pretendentam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa – http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3648 ( ELFLA programmas ietvaros) . EZF ietvaros veidlapa vēl nav publicēta. Sīkāku informāciju par veidlapas aizpildīšanu ikviens interesents var saņemt pie biedrības “Partnerība Daugavkrasts” valdes priekšsēdētāja M.Belova – 26194118, maris.belovs@kekava.lv vai valdes locekļa M.Ozoliņa – maris.ozolins@kekava.lv , kā arī griežoties Ķekavas novada pašvaldībā, 14.kabinetā.
Uz atbalstu var pretendēt:

 • Pašvaldība;
 • Komersanti;
 • Biedrības, nodibinājumi;
 • Reliģiskās organizācijas, ražotāju apvienības.

Atbalsta intensitāte:

 • Pašvaldībām – 75%
 • Biedrībām, nodibinājumiem – 90%
 • Komersantiem, reliģiskajām organizācijām un ražotāju apvienībām – 50%

Protams, pretendēt var arī fiziskas personas, taču, diez vai šajos apstākļos kāda fiziska persona vēlētos pretendēt uz ES projektu finansējumu pie atbalsta intensitātes 50%.

Nobeigumā vēl gribētu teikt, ka atbalsts LEADER programmas ietvaros tiek piešķirts pamatlīdzekļu iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai – visām tām aktivitātēm, ko projektu vadītāju aprindās dēvē par “cietiem”projektiem. Apmācībām, pasākumu organizēšanai, pieredzes apmaiņas braucieniem finansējums NETIEK PIEŠĶIRTS.
Ja pēc visa izlasītā Jums rodas vēlme startēt kādā no aktivitātēm, vai rodas vēl kādi jautājumi par iepriekš minēto vai neminēto, droši griezieties pie mums biedrībā “Partnerība Daugavkrasts” vai elektroniski – maris.belovs@kekava.lv un maris.ozolins@kekava.lv, vai pa telefonu – 26194118, kā arī gaidām Jūs klātienē – Ķekavas novada pašvaldība, 14.kabinets.
Biedrība “Partnerība Daugavkrasts” darbojas ne tikai LEADER programmas finansējuma apgūšanas jomā, bet arī aktīvi iesaistās dažādos sociālajos projektos un pasākumos – “Jelgavas veselības maratons”, “Zaļo patērētāju groziņu” kustība, Junior Achievment Latvia neformālās izglītības programmās, dažādos sadarbības projektos, sadarbojas ar Valsts Lauku Tīklu un Latvijas Lauku Forumu, kā arī paši organizē pasākumus – Mazo projektu konkurss, 1.Vislatvijas Garšaugu festivāls, Pieredzes apmaiņas brauciens, Rudens talka.

Iesaisties arī Tu, esi aktīvs un veidosim mūsu novada attīstību kopā.

Top
Mainīt izmēru