Sākums » Jaunumi » LEADER – Normatīvā bāze

LEADER – Normatīvā bāze

Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 515 ar grozījumiem

07.07.2008. MK noteikumi Nr. 515 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai” ar grozījumiem: 28.04.2009. MK noteikumi Nr. 375 22.12.2009. MK noteikumi Nr. 1510 Konsolidēto redakciju skatīt šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=178093&from=off Skatīt arī Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1059/

Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 33

Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 33 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” grozījumi: 10.11.2009. MK noteikumi Nr.1310 Konsolidēto redakciju skatīt šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=186595&from=off Informācija par atbalsta saņemšanu pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1060/

Ministru kabineta 2009. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 332

21.04.2009. MK noteikumi Nr. 332 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai” Skatīt šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=191007 Par atbalsta saņemšanu skatīt Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1061/

Skaidrojums par pasākumu administrēšanu

Zemkopības ministrija kā vadošā iestāde sniedz sekojošu skaidrojumu par Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” administrēšanu.

Gadījumos, ja projekta iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums un projektā plānotās aktivitātes ir vērstas uz sabiedriskā labuma gūšanu (piemēram, rotaļlaukumu izveide, teritorijas labiekārtošana, interešu klubiņi), piemēro 2009. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 24.2. apakšpunktā biedrībām un nodibinājumiem noteikto atbalsta intensitāti.

Gadījumos, ja projektā plānotās aktivitātes ir saistītas ar pašvaldības iestādes (piemēram, kultūras nama, skolas) labiekārtošanu, bet projektu iesniedz biedrība vai nodibinājums, projekta iesniedzējam piedāvā īstenot projektu ar samazinātu atbalsta intensitāti 75% apmērā.

Savukārt gadījumos, ja projektā plānotās aktivitātes ir saistītas un veicina cita saimnieciskās darbības veicēja (piemēram, zemnieku saimniecības, amatnieka) darbības attīstību vai dažādošanu, turklāt tās ir atbilstošas pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” vai pasākuma “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” nosacījumiem, bet projektu iesniedz biedrība vai nodibinājums, kas šajos pasākumos nevar būt projekta iesniedzējs, projekta iesniedzējam piedāvā īstenot projektu ar samazinātu atbalsta intensitāti 50% apmērā.

Rēķinu priekšapmaksas kārtība biedrību un nodibinājumu projektiem

Rēķinu priekšapmaksas kārtību biedrību un nodibinājumu projektiem, kas tiek īstenoti vietājās attīstības stratēģiju ietvaros, nosaka 2009. gada 14. jūlija MK noteikumu Nr. 783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” 40. punkts  http://www.likumi.lv/doc.php?id=195351

Skaidrojums par MK noteikumiem Nr. 33

Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” (Noteikumi Nr.33) 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētās aktivitātes ir papildus aktivitātes, kas sekmē Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam 3. ass „Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana” mērķa sasniegšanu.

Noteikumu Nr. 33 5.1. apakšpunktā minētā aktivitāte ir vērsta uz vietējiem iedzīvotājiem paredzamo jaunu pakalpojumu izveidi, esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pakalpojumu sasniedzamību, ar to saprotot infrastruktūras izveidi pie pakalpojuma sniegšanas objekta.

Noteikumu izpratnē termins „pakalpojums” ir personas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros (par atlīdzību vai bez tās) veikta pasūtījuma izpilde vai noslēgta līguma pildīšana, saskaņā ar kuru tiek iznomāta kāda lieta, izgatavota jauna lieta, uzlabota vai pārveidota esoša lieta vai tās īpašības vai veikts darbs, vai gūts nematerializēts darba rezultāts, vai arī tiek veikta preču tirdzniecība.

Savukārt Noteikumu Nr. 33 5.2. apakšpunktā minētā aktivitāte ir vērsta uz sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem. Vietējās rīcības grupas kompetencē ir, atkarībām no vietējām vajadzībām, noteikt vietējā attīstības stratēģijā plānotās darbības, kas tiek atbalstītas Noteikumu Nr. 33 5.1. un 5.2. apakšpunktā minēto aktivitāšu ietvaros.

Pamatlīdzekļi atbilstoši Latvijas grāmatvedības standartam Nr. 7 „Pamatlīdzekļi” ir materiāli aktīvi (uzņēmuma resursi, kuri iegūti savā rīcībā pagātnes notikumu rezultātā un no kuriem nākotnē uzņēmumam ir sagaidāms ekonomisks izdevīgums), kurus uzņēmums tur, lai izmantotu preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai vai administratīvajām vajadzībām, un kurus tas plāno izmantot ilgāk nekā vienu gadu, un kuri nav iegādāti pārdošanai. Tātad tie ir pašvaldības, biedrības, nodibinājuma vai komersanta materiāli lietiski ilgtermiņa ieguldījumi, kuru lietošanas termiņš ir ilgāks par vienu gadu un kuru iegādes mērķis nav to pārdošana. Informējam, ka Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv ir atrodams metodiskais materiāls par pamatlīdzekļu uzskaiti un nolietojuma aprēķināšanas kārtību.

Top
Mainīt izmēru