Sākums » Jaunumi » “Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa II kārtu

“Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa II kārtu

“Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa II kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projektu iesniegumu pieņems no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 1.martam.

Projektu īstenošanas ilgums – 2 gadi pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju: “Partnerība Daugavkrasts” Gaismas iela 19, k.9, 14.kabinets, Ķekava, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV – 2123. Projektu pieņemšanas beigu termiņš – 2010.gada 1.marts, plkst.18.00

Otrajā kārtā pieejamais finansējums ir 25 918.05 Ls.

413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.aktivitātē Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem”.

Rīcība 1. Jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Pieejamais finansējums 12 173.45 LVL

Mērķis – uzņēmējdarbības dažādošana un veicināšana Partnerības teritorijā, īpaši veicinot mazo un vidējo uzņēmējdarbību.

Piedāvātie risinājumi: Rīcības ietvaros tiks atbalstīti pasākumi saistībā ar jaunu pakalpojumu sniedzēju ( t.sk. uzņēmumu) veidošanos un esošo attīstību pakalpojumu nozarē – sabiedriskā ēdināšana, naktsmītnes, kempingi, atpūtas un tūrisma organizēšanas jomā, veicinot iedzīvotāju nodarbinātību caur jaunu darbavietu rašanos, stimulējot iedzīvotājus uzsākt uzņēmējdarbību, piedalīties projektu sagatavošanā un realizēšanā. Rīcības ietvaros tiks atbalstītas mazo uzņēmumu iniciatīvas vides sakārtošanā un sakopšanā pakalpojumu pieejamībai sociālo problēmu risināšanā, tūrisma attīstībā.

413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”

2.aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcība 6. Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana;.

Pieejamais finansējums7531.15 LVL

Mērķis – saglabāt un popularizēt unikālo dabas un kultūras mantojumu, kā Partnerības teritorijas etniskās identitātes nesēju.

Piedāvātie risinājumi: Rīcības ietvaros tiks apzinātas, popularizētas un uzturētas vietējās tradīcijas partnerības teritorijā, lai tās saglabātu un nodotu nākamajām paaudzēm, celtu iedzīvotāju pašapziņu, veicinātu teritorijas atpazīstamību un pievilcību tūristiem, plānota kultūrvēsturisko objektu sakopšana ar pašvaldības, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, iedzīvotāju, bērnu un jauniešu piedalīšanos. Rīcības ietvaros tiks arī realizēti projekti saistībā ar kultūrvēsturisko objektu teritorijas sakopšanu, iesaistot iedzīvotājus, speciālistus, pašvaldības u.c. ieinteresētās personas. Tāpat rīcības ietvaros tiks izveidotas dabas un izziņas takas ar mērķi popularizēt vietējo iedzīvotāju vidū vietējo dabas un kultūrvēsturisko vērtību apmeklēšanu kā lielisku alternatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Rīcības ietvaros tiks atbalstīti projekti vietējo muzeju ekspozīcijas papildināšanā, vietējo muzeju aktivitātes kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanā – stendu izgatavošana un uzstādīšana, informatīvo materiālu sagatavošana u.c.

Rīcība. 3. Amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana.

Pieejamais finansējums6213.45 LVL

Mērķis – nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, amatniecības un netradicionālo lauksaimniecības veidu attīstība Partnerības teritorijā, veicinot līdzsvarotu teritorijas attīstību.

Piedāvātie risinājumi: Rīcības ietvaros tiks atbalstītas iedzīvotāju aktivitātes, kas saistītas ar amatniecību un integrēto lauksaimniecību, netradicionālajiem lauksaimniecības veidiem, popularizējot, no vienas puses, tradicionālos nodarbošanās vietas šajā reģionā un, no otras puses, veicinot lauksaimnieciskās nodarbošanās daudzveidību. Tiks atbalstīta radošo darbnīcu izveide un attīstība.

Atbilstoši katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību stratēģijai, tiek piešķirts noteikts punktu skaits no 0 līdz 2,0 (0 = ”neatbilst”, 0,5 = ”vāji”, 1,0 = ”apmierinoši”, 1,5 = ”labi”, 2 = ”ļoti labi”)

Katra projekta vērtēšanai tiek piemēroti gan vispārīgie projekta vērtēšanas kritēriji, kuri ir vienādi visām rīcībām (skatīt zemāk), gan arī specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji, kuri atšķiras katrai rīcībai.

Vispārīgie kritēriji projektu vērtēšanai (vienādi visām rīcībām)

1.Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas.

2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.

3.Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts

4.Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.

5.Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.

6.Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu.

7.Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.

8.Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.

Projektu vērtēšanas specifiskie kritēriji

Rīcība 1. Jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

  • Projekta rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas.
  • Projekta rezultātā tiks radīts jauns pakalpojums biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.

Rīcība 6. Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana;.:

  • Projekta izmaksu samērīgums pret projekta realizēšanā iesaistīto mērķa grupu dalībnieku skaitu.
  • Projekts ir vērsts uz dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.

Rīcība 3. Amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana.

  • Projekts veicinās zināšanu un pieredzes apmaiņu.
  • Projekta izmaksu samērīgums pret mērķa grupu dalībnieku skaitu.

Maksimālais kopējais punktu skaits ir 20 punkti.

Minimālais punktu skaits, kas jāsavāc, lai projektu sniegtu pozitīvu atzinumu – 12 punkti.

Top
Mainīt izmēru