Sākums » Jaunumi » IEDZĪVOTĀJU FORUMS

IEDZĪVOTĀJU FORUMS

Kas ir iedzīvotāju forums?

Iedzīvotāju forums ir iedzīvotāju sanāksme, kuras laikā iedzīvotāji sanāk kopā, vērtē sava novada dzīves kvalitāti un pieņem lēmumus par pārmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē un vienojas par to, ko un kādā veidā varētu pašu spēkiem mainīt un izdarīt.

Iedzīvotāju foruma mērķis ir iedibināt iedzīvotāju un citu apkaimes pārstāvju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām (NVO) un uzņēmējiem. Iedzīvotāju forumā, dažādām sabiedrības grupām klātesot, nosaka vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un izveido darba grupas to realizēšanai. Foruma gala ziņojumā tiek apkopoti forumā paustie viedokļi. Pārstāvji no visām vietējās sabiedrības grupām tiek iesaistīti foruma rīkošanā, norisē, kā arī nodrošina forumā noteikto prioritāšu īstenošanu. Visas foruma aktivitātes tiek īstenotas brīvprātīgi, balstoties uz pašu iedzīvotāju interesi un iniciatīvu.

 Foruma uzdevumi ir:

* apzināt apkaimes priekšrocības, problēmas un attīstības prioritātes;

* panākt vienošanos dažādu sabiedrības grupu starpā par problēmu risinājumiem;

* izveidot darba grupas iesaistot vietējās sabiedrības pārstāvjus, lai panāktu problēmu risinājumus, realizētu konkrētus projektus, aktivitātes.

Foruma tēmas

Foruma tēmu izvēle ir balstīta uz nozīmīgāko pazīmju kopumu, kas nepieciešams uz attīstību balstītai kopienai.

  • sociālā sfēra;
  • kultūra, izglītība, mūžizglītība;
  • vide, mājoklis drošība;
  • uzņēmējdarbības attīstība;
  • sports, atpūta;
  • infrastruktūra, satiksme;
  • iespējas jauniešiem.
Top
Mainīt izmēru