Sākums » Jaunumi » Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina LEADER projektu konkursa 2.kārtu

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina LEADER projektu konkursa 2.kārtu

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. g. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumus pieņems no 2017. gada 15. novembra līdz 2017. gada 15. decembrim

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:

Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2017. gada 15. decembrim elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai, saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā (2 eksemplāros) un projekta elektronisko kopiju iesniedz biedrībai “Partnerība “Daugavkrasts””, Nākotnes ielā 2, Ķekavā līdz 2017. gada 15. decembra plkst. 17:00.

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju: biedrība „Partnerība „Daugavkrasts””, Nākotnes iela 2, Ķekava, Ķekavas novads, darbadienās no 14:00 – 16:00, iepriekš sazinoties ar administratīvo vadītāju Daigu Krūmiņu, tālruņa nr. 25418113, e-pasts: vrgdaugavkrasts@inbox.lv.

Elektroniskā formā SVVA stratēģija pieejama mājas lapā www.daugavkrasts.lv un www.lad.gov.lv.

ATBALSTA APMĒRS, MAKSIMĀLĀS ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS, ATBALSTA INTENSITĀTE:

Kopējais pieejamais finansējums 2.kārtā ir 94 072,70 EUR.

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā: Ķekavas novadā (Daugmales pagastā, Ķekavas pagastā un Baložu pilsētā)

1.mērķa – VRG “Partnerība „Daugavkrasts”” teritorijas ekonomiskā attīstība:

Rīcībā 1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana:

Kopējais pieejamais finansējums Rīcībā 1.  ir 79 222,26 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 30 000 EUR

Atbalsta intensitāte: kopprojektam – līdz 80 %; pārējiem projektiem – līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbilstošā LAP aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, tās ietvaros atbalstāmās darbības: jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), un realizācijas veidu ieviešanai; darbinieku produktivitātes kāpināšana

Tiks atbalstīti pasākumi saistībā ar jaunu pakalpojumu sniedzēju un ražošanas uzņēmumu (t.sk. uzņēmumu) veidošanos, un esošo uzņēmumu attīstību dažādās tautsaimniecības nozarēs, veicinot iedzīvotāju nodarbinātību caur jaunu darbavietu rašanos, stimulējot iedzīvotājus uzsākt uzņēmējdarbību, piedalīties projektu sagatavošanā un realizēšanā. Rīcības ietvaros tiks atbalstīti pasākumi saistībā ar pakalpojumu sniegšanas vietu un ražošanas objektu pieejamības uzlabošanu. Rīcība paredzēta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai un infrastruktūras izveidei.

2.mērķa – VRG “Partnerība „Daugavkrasts”” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana un dabas un kultūrvides attīstība:

Rīcībā 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana:

Kopējais pieejamais finansējums Rīcībā 2.2.  ir 14 850,44 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 5 000 EUR

Atbalsta intensitāte: sabiedriska labuma projektam – līdz 90 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbilstošā LAP aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, tās ietvaros īstenojamās darbības: Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības ietvaros tiks atbalstīti pasākumi veselīga brīvā laika pavadīšanas veidu veicināšanai. Rīcības ietvaros tiks atbalstītas iedzīvotāju aktivitātes, kas saistītas ar radošo darbnīcu, meistardarbnīcu, mācību klašu aprīkošanu, saistībā ar amatniecību, kokapstrādi, metālapstrādi, akmens apstrādi un nelauksaimnieciskajiem uzņēmējdarbības veidiem, popularizējot, tradicionālos nodarbošanās veidus šajā reģionā. Rīcības ietvaros attiecināmas ir mācību izmaksas, tās neattiecas uz pamatlīdzekļu iegādi. Rīcības ietvaros tiks atbalstīts pasākumu komplekss saistībā ar iekārtu, tehnikas, aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu iedzīvotāju kolektīvo sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai, pamatlīdzekļu iegāde kultūras pasākumu organizēšanai, nodrošinot pēc iespējas plašāku iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs. Rīcībā netiek paredzēts atbalstīt būvniecības un labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas darbu izmaksas.

 PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pārējiem projektiem – 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS METODIKA, IESNIEDZAMĀ PAPILDU INFORMĀCIJA UN SASNIEDZAMAIS MINIMĀLO PUNKTU SKAITS KATRĀ RĪCĪBĀ:

Projektu pieteikumu vērtēšanas metodika atbilstoši stratēģijā noteiktajiem kritērijiem

Visām rīcībām ir vienots virskritērijs: Projekts atbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tas tiek iesniegts. Ja projekts neatbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tiek iesniegts, tas tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts kā neatbilstošs. Vērtējums: negatīvs tiek pamatots.

Visām rīcībām ir vienādi pirmie pieci kritēriji:

  1. Projekta mērķis veicina SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu.
  2. Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.
  3. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
  4. Pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā – atbalsta intensitāte, %.
  5. Saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošana periodā LEADER pasākumā.

Visām rīcībām ir vienots īpašais papildkritērijs, kuru piemēro vienāda punktu skaita gadījumā un par šo īpašo papildkritēriju tiek piešķirts 0,01 punkts: projekta īstenošanas vieta atrodas tālāk no attiecīgās teritorijas administratīvās pārvaldes ēkas. Lielāku punktu skaitu saņem projekts, kas atrodas tālāk no administratīvās pārvaldes ēkas attiecīgi Ķekavā, Daugmalē vai Baložos:

Ja projekta īstenošanas vieta, kas norādīta projekta titullapā, ir Ķekavas pagastā: no administratīvās pārvaldes ēkas attiecīgi Ķekavā (Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads).

Ja projekta īstenošanas vieta, kas norādīta projekta titullapā, ir Daugmales pagastā: no administratīvās pārvaldes ēkas attiecīgi Daugmalē (“Salnas”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads).

Ja projekta īstenošanas vieta, kas norādīta projekta titullapā, ir Baložu pilsētā: no administratīvās pārvaldes ēkas attiecīgi Baložos (Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads).

Attāluma mērīšana tiek veikta, nosakot to kā rādiusu no administratīvās pārvaldes ēkas attiecīgi Ķekavā, Daugmalē vai Baložos līdz projekta realizēšanas vietai, kas norādīta projekta titullapā.

Rīcība 1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana

Virskritērijs: Projekts atbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tas tiek iesniegts Projektā kopumā
Atbilst: Jā
Neatbilst: Nē
Ja projekts neatbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tiek iesniegts, tas tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts kā neatbilstošs. Vērtējums tiek pamatots.

Skaidrojums: Tiek vērtēta projekta atbilstība stratēģijai un rīcībai, kurā tiek iesniegts. Tiek vērtēts projekts kopumā. Ja projekts neatbilst stratēģijai un rīcībai, kurā iesniegts, tas tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts kā neatbilstošs. Vērtējums tiek pamatots.

1. Projekta mērķis veicina SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu. B5
2 – Norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu.
0 – Nav norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu.

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai projekta iesnieguma sadaļā B5 Projekta mērķis tiek norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu. Mērķi un rādītāji norādīti SVVA stratēģijas 2.2.nod. un 3.1.nod.) Ja nav norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu, tiek doti 0 punkti un vērtējums tiek pamatots.

2. Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību sasniegšanu. B6.1.
2 – projekta pieteikumā detalizēti analizētas mērķa grupas, tās nosauktas un novērtētas skaitliski, mērķa grupu vajadzības ir definētas, dots reāls un pamatots plāns to sasniegšanai;
1 – mērķa grupas tiek nosauktas, bet to vajadzības nav analizētas.
0 – projekta pieteikumā mērķa grupas nav nosauktas un to vajadzības nav analizētas.

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību sasniegšanu. Ja projekta iesnieguma sadaļā B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums detalizēti analizētas mērķa grupas, tās nosauktas un novērtētas skaitliski, mērķa grupu vajadzības ir definētas, dots reāls un pamatots plāns to sasniegšanai – tiek doti 2 punkti, bet ja mērķa grupas tiek tikai nosauktas, bet to vajadzības nav analizētas – 1 punkts un vērtējums tiek pamatots. Punktu skaits ir 0, ja projekta pieteikumā mērķa grupas nav nosauktas un to vajadzības nav analizētas, vērtējums tiek pamatots.

3. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. B3 un B3.1.
2 – projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts un tiek pamatots;
1 – projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts, tomēr netiek pamatots;
0 – projekta pieteikumā nav nosaukts jauninājums.

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. Jauninājumu skaidrojums un piemēri norādīti SVVA stratēģijas 2.3.nod. Vērtējums ar 2 punktiem tiek dots, ja projekta pieteikumā sadaļā B.3. Projekta īstenošanas radītie jauninājumi jauninājums tiek nosaukts un sadaļā B.3.1. Ja atbilde ir „Jā”, lūdzu, aprakstīt, kādus jauninājumus jauninājums tiek pamatots, bet, ja jauninājums tikai nosaukts B.3. un nav pamatots B.3.1. – tad 1 punkts un vērtējums tiek pamatots. Savukārt, ja projekta pieteikumā netiek norādīts (B3. un B3.1.), ka jauninājums tiks ieviests projekta realizācijas gaitā, tad tiek doti 0 punkti un vērtējums tiek pamatots.

4. Pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā – atbalsta intensitāte, % B9
2 – atbalsta intensitāte līdz 65% (kopprojektam līdz 75%)
1 – atbalsta intensitāte 66% – 69% (kopprojektam 76% – 79%)
0 – atbalsta intensitāte 70% (kopprojektam 80%)

Skaidrojums: Tiek vērtēts, kāds % ir projektā paredzētais pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā – atbalsta intensitāte, %. Ja projekta iesnieguma sadaļā pilnīgi visām pozīcijām B.9. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas pie atbalsta intensitātes % norāda līdz 65% (kopprojektam līdz 75%) – tiek doti 2 punkti; ja atbalsta intensitāte 66% – 69% (kopprojektam 76% – 79%) – 1 punkts un vērtējums tiek pamatots. Ja atbalsta intensitāte 70% (kopprojektam 80%) – 0 punktu un vērtējums tiek pamatots.

5. Saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošana periodā LEADER pasākumā. VRG dati

 

2 – Nav saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošana periodā LEADER pasākumā.
1 – saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā 1 projekta īstenošanai;
0 – saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošana periodā LEADER pasākumā 2 un vairāk projektu īstenošanai.

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai ir saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošana periodā LEADER pasākumā. Pēc VRG rīcībā esošās informācijas tiek konstatēts, vai projekta iesniedzējs LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā saņēmis publisko finansējumu projekta realizēšanai. Tiek doti 2 punkti, ja nav saņemts publiskais finansējums; 1 punkts un vērtējums tiek pamatots, ja saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā 1 projekta īstenošanai. Ja saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošana periodā LEADER pasākumā 2 un vairāk projektu īstenošanai – tiek doti 0 punkti, un vērtējums tiek pamatots.

6. Projektā nav paredzēts veikt būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas vai atjaunošanas darbus. B9
2 – Projektā nav paredzēts veikt būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas vai atjaunošanas darbus.
0 – Projektā ir paredzēts veikt būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas vai atjaunošanas darbus.

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai projektā nav paredzēts veikt būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas vai atjaunošanas darbus. Ja projekta iesnieguma sadaļā B.9. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas 2. punktā netiek uzrādītas izmaksas, tad tiek doti 2 punkti, jo projektā nav paredzēts veikt būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas vai atjaunošanas darbus. Savukārt, ja projekta iesnieguma sadaļā B.9. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas 2.punktā tiek uzrādītas izmaksas, tad tiek doti 0 punkti, jo projektā ir paredzēts veikt būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas vai atjaunošanas darbus, vērtējums tiek pamatots.

7. Projekta rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas partnerības „Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai.

(Projekta ietvaros radītām darba vietām ir paredzēts atalgojums projekta C sadaļā)

 

 

 

B4 un C sadaļā

 

2 – projekta realizēšanas rezultātā tiek izveidotas 2 vai vairāk jaunas darba vietas;
1 – projekta realizēšanas rezultātā tiek izveidota 1 jauna darba vieta;
0 – netiek radīta neviena jauna darba vieta

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai Projekta rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas partnerības „Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai.  Ja projekta realizēšanas rezultātā tiek, izveidotas 2 vai vairāk jaunas darba vietas, kas norādīts projekta sadaļā B.4. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji, un projekta ietvaros radītām darba vietām ir paredzēts atalgojums projekta C sadaļā darba alga – tiek doti 2 punkti. Ja projekta realizēšanas rezultātā izveidota 1 jauna darba vieta, kas norādīts projekta sadaļā B.4. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji, un projekta ietvaros radītām darba vietām ir paredzēts atalgojums projekta C sadaļā darba alga – tiek dots 1 punkts un vērtējums tiek pamatots. Ja netiek radīta neviena jauna darba vieta – tiek doti 0 punkti, un vērtējums tiek pamatots.

8. Veikta tirgus analīze, kas pamato projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto produktu vai pakalpojumu nepieciešamību un noietu uzrādīts konkurentu novērtējums. Papildu dokuments “Tirgus analīze”
2 – tirgus analīze ir veikta, un tiek iesniegts papildu dokuments “Tirgus analīze”, kurā pamatota projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto produktu vai pakalpojumu nepieciešamība un noiets; konkurentu novērtējums.
0 – tirgus analīze nav veikta: nav iesniegts papildu dokuments “Tirgus analīze”. Vai arī papildu dokuments tiek iesniegts, bet tajā netiek pamatota projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto produktu vai pakalpojumu nepieciešamība un noiets, netiek veikts konkurentu novērtējums.

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai ir iesniegts papildu dokuments “Tirgus analīze”. Vērtējums ar 2 punktiem tiek dots, ja tirgus analīze ir veikta un tiek iesniegts papildu dokuments “Tirgus analīze”, kurā pamatota projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto produktu vai pakalpojumu nepieciešamība un noiets; konkurentu novērtējums. Vērtējums ar 0 punktiem tiek dots, ja netiek iesniegts papildu dokuments “Tirgus analīze”, vai arī papildu dokuments tiek iesniegts, bet tajā netiek pamatota projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto produktu vai pakalpojumu nepieciešamība un noiets, netiek veikts konkurentu novērtējums.

Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt Rīcībā 1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana ir 16 punkti. Minimālais punktu skaits, lai šajā Rīcībā saņemtu pozitīvu vērtējumu, ir 8 punkti.

 

Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana

Virskritērijs: Projekts atbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tas tiek iesniegts Projektā kopumā
Atbilst: Jā
Neatbilst: Nē
Ja projekts neatbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tiek iesniegts, tas tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts kā neatbilstošs. Vērtējums tiek pamatots.

Skaidrojums: Tiek vērtēta projekta atbilstība stratēģijai un rīcībai, kurā tiek iesniegts. Tiek vērtēts projekts kopumā. Ja projekts neatbilst stratēģijai un rīcībai, kurā iesniegts, tas tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts kā neatbilstošs. Vērtējums tiek pamatots.

 1.

Projekta mērķis veicina SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu. B5

 

2 – Norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu.
0 – Nav norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu.

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai projekta iesnieguma sadaļā B5 Projekta mērķis tiek norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu. Mērķi un rādītāji norādīti SVVA stratēģijas 2.2.nod. un 3.1.nod.) Ja nav norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu, tiek doti 0 punkti un vērtējums tiek pamatots.

 

2. Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību sasniegšanu. B6.1.
2 – projekta pieteikumā detalizēti analizētas mērķa grupas, tās nosauktas un novērtētas skaitliski, mērķa grupu vajadzības ir definētas, dots reāls un pamatots plāns to sasniegšanai;
1 – mērķa grupas tiek nosauktas, bet to vajadzības nav analizētas.
0 – projekta pieteikumā mērķa grupas nav nosauktas un to vajadzības nav analizētas.

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību sasniegšanu. Ja projekta iesnieguma sadaļā B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums detalizēti analizētas mērķa grupas, tās nosauktas un novērtētas skaitliski, mērķa grupu vajadzības ir definētas, dots reāls un pamatots plāns to sasniegšanai – tiek doti 2 punkti, bet ja mērķa grupas tiek tikai nosauktas, bet to vajadzības nav analizētas – 1 punkts un vērtējums tiek pamatots. Punktu skaits ir 0, ja projekta pieteikumā mērķa grupas nav nosauktas un to vajadzības nav analizētas, vērtējums tiek pamatots.

 

3. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. B3 un B3.1.
2 – projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts un tiek pamatots;
1 – projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts, tomēr netiek pamatots;
0 – projekta pieteikumā nav nosaukts jauninājums.

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. Jauninājumu skaidrojums un piemēri norādīti SVVA stratēģijas 2.3.nod. Vērtējums ar 2 punktiem tiek dots, ja projekta pieteikumā sadaļā B.3. Projekta īstenošanas radītie jauninājumi jauninājums tiek nosaukts un sadaļā B.3.1. Ja atbilde ir „Jā”, lūdzu, aprakstīt, kādus jauninājumus jauninājums tiek pamatots, bet, ja jauninājums tikai nosaukts B.3. un nav pamatots B.3.1. – tad 1 punkts un vērtējums tiek pamatots. Savukārt, ja projekta pieteikumā netiek norādīts (B3. un B3.1.), ka jauninājums tiks ieviests projekta realizācijas gaitā, tad tiek doti 0 punkti un vērtējums tiek pamatots.

4. Pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā – atbalsta intensitāte, % B8
2 – atbalsta intensitāte līdz 85%
1 – atbalsta intensitāte 86% – 89%
0 – atbalsta intensitāte 90%

Skaidrojums: Tiek vērtēts, kāds % ir projektā paredzētais pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā – atbalsta intensitāte, %. Ja projekta iesnieguma sadaļā pilnīgi visām pozīcijām B.9. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas pie atbalsta intensitātes % norāda līdz 85% – tiek doti 2 punkti; ja atbalsta intensitāte 86% – 89% – 1 punkts un vērtējums tiek pamatots. Ja atbalsta intensitāte 90% – 0 punktu un vērtējums tiek pamatots.

 

5. Saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā. VRG dati

 

2 – Nav saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā.
1 – saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā 1 projekta īstenošanai;
0 – saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā 2 un vairāk projektu īstenošanai.

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai ir saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošana periodā LEADER pasākumā. Pēc VRG rīcībā esošās informācijas tiek konstatēts, vai projekta iesniedzējs LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā saņēmis publisko finansējumu projekta realizēšanai. Tiek doti 2 punkti, ja nav saņemts publiskais finansējums; 1 punkts un vērtējums tiek pamatots, ja saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā 1 projekta īstenošanai. Ja saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošana periodā LEADER pasākumā 2 un vairāk projektu īstenošanai – tiek doti 0 punkti, un vērtējums tiek pamatots.

6. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā B6.1.
2 – aprakstīta projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, projekta realizēšana pozitīvi ietekmē praktiski visu partnerības teritorijas dzīves vidi, visiem partnerības teritorijas iedzīvotājiem ir iespējas baudīt projekta rezultātus.
1 – aprakstīta projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, tomēr projekta realizēšana pozitīvi ietekmē ne visu partnerības teritorijas dzīves vidi (ietekmē tikai atsevišķa ciemā, pagastā dzīvojošos, vai noteiktu prasmju un iemaņu apveltītos).
0 – nav analīzes.

Skaidrojums: Tiek vērtēts, kāda ir sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā. Ja projekta sadaļā B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums ir aprakstīta projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, projekta realizēšana pozitīvi ietekmē praktiski visu partnerības teritorijas dzīves vidi, visiem partnerības teritorijas iedzīvotājiem ir iespējas baudīt projekta rezultātus – tiek doti 2 punkti. Piemērs: tiek iegādāti PL, kas publiski pieejami sabiedriskā vietā ikvienam interesentam (Dienas centrā aktīvai atpūtai paredzēti PL) Ja projekta sadaļā B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums ir aprakstīta projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, tomēr projekta realizēšana pozitīvi ietekmē ne visu partnerības teritorijas dzīves vidi (ietekmē tikai atsevišķa ciemā, pagastā dzīvojošos) – tiek dots 1 punkts un vērtējums tiek pamatots. Piemērs: tiek iegādāti PL, kurus pamatā izmanto noteikta interešu grupa, kolektīvs vai nepieciešamas īpašas prasmes to pielietošanā, kas cilvēkiem bez šīm prasmēm liedz iespēju būt iesaistītam). Ja projekta sadaļā B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums analīze vispār nav veikta, tiek doti 0 punkti un vērtējums pamatots.

 

7. Projekta realizācija veicina sadarbību starp dažādām organizācijām biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” darbības teritorijā.  

Papildu dokumenti “Sadarbības līgumu kopijas”

2 – noslēgts sadarbības līgumi ar 3 vai vairāk dažādām organizācijām, kam juridiskā adrese ir  biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
1 – noslēgts sadarbības līgumi ar 2 organizācijām, kam juridiskā adrese ir  biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
0 – tiek iesniegta 1 vai netiek iesniegta neviena “Sadarbības līguma” kopija.

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai projekta realizācija veicina sadarbību starp dažādām organizācijām biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” darbības teritorijā. Ja tiek iesniegti papildu dokumenti “Sadarbības līgumu kopijas”, kas apliecina sadarbības ieceri ar 3 vai vairāk dažādām organizācijām, kam juridiskā adrese ir  biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” darbības teritorijā, tad tiek doti 2 punkti. Ja tiek iesniegti papildu dokumenti “Sadarbības līgumu kopijas”, kas apliecina sadarbības ieceri ar 2 dažādām organizācijām, kam juridiskā adrese ir  biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” darbības teritorijā, tad tiek dots 1 punkts un pamatots vērtējums. Savukārt, ja tiek iesniegts 1 vai netiek iesniegts neviens papildu dokuments “Sadarbības līgumu kopija” – tad tiek doti 0 punkti un vērtējums tiek pamatots.

Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana ir 14 punkti. Minimālais punktu skaits, lai šajā Rīcībā saņemtu pozitīvu vērtējumu, ir 7 punkti.

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.daugavkrasts.lv.

Kontaktpersonas:

Daiga Krūmiņa, tālr.: 25418113, e-pasts: vrgdaugavkrasts@inbox.lv,

Māris Ozoliņš, tālr.: 28633324, e-pasts: maris.ozolins@kekava.lv

 

Informācija par vietējo rīcības grupu projektu vērtēšanas rezultātiem

 

Top
Mainīt izmēru