Sākums » Jaunumi » Atbalsta apmēra sadalījums

Atbalsta apmēra sadalījums

Vietējās attīstības stratēģijai piešķirtā atbalsta apmēra sadalījums pa gadiem un projektu iesniegumu pieņemšanas kārtām

 

Nr.
p.
k
Rīcība Īstenošanas kārtas un atbalsta apmērs (LVL) Kopējais atbalsta apmērs
2010. 2011. 2012.
1. Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana 10 374.56 10 374.56 10 374.56 31 123.69
2. Gājēju un veloceliņu izveide 6 224.74 6 224.74 6 224.74 18 674.22
3. Ūdenssamniecības uzlabošanas pasākumi apdzīvotās vietās _ 6 224.74 _ 6224.74
4. Esošā vietējā tūrisma potenciāla veicināšana _ _ 6 224.74 6224.74
5. Mūžizglītības veicināšana, kultūras un sporta infrastruktūras attīstība 6 224.74 6 224.74 6 224.74 18 674.22
6. Dzīves vides uzlabošana mājokļa tuvumā 6 224.74 6 224.74 12 449.48
7. Aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamu vietu pie ūdeņiem ierīkošana un labiekārtošana 10 374.56 10 374.56 10 374.56 31 123.69
Kopā 33 198.61 45 648.08 45 648.08 124 494.78

APSTIPRINU: ___________________M.BELOVS,
biedrības „Partnerība Daugavkrasts”, Valdes pr-js

Top
Mainīt izmēru