Sākums » Jaunumi » Partnerības “Daugavkrasts” apraksts

Partnerības “Daugavkrasts” apraksts

1.1. Vietējās rīcības grupas darbības raksturojums.

2008. gada 19. augustā tika nolemts dibināt biedrību „Partnerība „Daugavkrasts””. Biedrības dibinātāji ir Ķekavas pagasta pašvaldība, Daugmales pagasta padome, biedrība ”Cita Ķekava”, biedrība „Doles Saviesīgā biedrība”, SIA „Priedmalas T”, zemnieku saimniecība „Valmoniras”.

 1.1.1. Darbības mērķis:

Veicināt ilgtspējīgu attīstību Ķekavas novada teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses tās attīstībā.

1.1.2. Darbības uzdevumi mērķu sasniegšanai:

1. veicināt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību:

1.1. izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;

1.2. rast iespēju izglītojoša rakstura semināru organizēšanai lauku teritorijā;

1.3. veicināt biedru izglītošanos Latvijā un ārzemēs;

2. veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;

3. koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai;

4. attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Ķekavas un Daugmales pagastu, Baložu pilsētas attīstību.

1.1.3. Darbības teritorija

Vietējās rīcības grupas (VRG) darbības teritorija ir Ķekavas pagats, Baložu pilsēta un Daugmales pagasts.

1.1.4. Pārvaldes struktūra

VRG augstākā pārvaldes struktūra ir Kopsapulce. Kopsapulce apstiprina statūtus, kā arī apstiprina grozījumus statūtos, pieņem lēmumu jautājumos, kas saistīti ar VRG budžetu.

VRG izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no diviem locekļiem – Valdes priekšsēdētāja un Valdes locekļa. Abiem Valdes locekļiem ir paraksta tiesības, un tiesības pārstāvēt VRG pa vienam.

Šobrīd ir izrādījuši vēlmi iesaistīties vietējā rīcības grupā arī citi sociālie un ekonomiskie partneri – privātpersonas, kas nodarbojas ar zivsaimniecību, garšaugu audzēšanu, sabiedriskās organizācijas, kā arī jaunieši.

Partnerības „Daugavkrasts” pārstāvju lēmējinstitūciju veido Lauku attīstības padome, kas sastāv no 7 padomes locekļiem, kuri, ievērojot līdzvērtīgu sektoru pārstāvniecību, tiek ievēlēti no partnerības „Daugavkrasts” dibinātājiem un biedriem. Tie ir vadītāji, kas pārstāv pašvaldības, institūcijas, zemnieku saimniecības, zvejnieki, nevalstiskās organizācijas un kopienas, lauku sieviešu intereses.

Partnerības „Daugavkrasts” padome:

• veido Partnerību, kas ar savu darbību un resursiem spēj palīdzēt, Baložu pilsētas, Ķekavas un Daugmales pagastu iedzīvotājiem uzlabot labklājības līmeni / celt dzīves kvalitāti ;

• apzina un atbalsta aktīvos cilvēkus Ķekavas un Daugmales pagastos, Baložu pilsētā, un stimulē iedzīvotājus dažādu mūsdienās nepieciešamu prasmju apguvei;

• sekmē kopienu attīstību un veicina dažādu iedzīvotāju grupu sociālo iekļaušanos;

• paplašina partnerību, iesaistot tajā dažādas vietējās institūcijas (skolas, bibliotēkas, interešu klubus, uzņēmējus u.tml.)

Padomes regulāri rīko sanāksmes, lai analizētu pašreizējo situāciju, apspriestu pieejamos pakalpojumus, definētu risināmos jautājumus un prioritātes, uz kurām jākoncentrē uzmanība tuvākajā laika posmā.

Organizācijas, kuras nav tieši pārstāvētas padomēs, tiek aicinātas piedalīties plašākā Partnerības darbā.

Partnerība „Daugavkrasts” aptver visu Ķekavas novadu: Baložu pilsētu, Ķekavas pagastu un Daugmales pagastu to esošajās administratīvajās robežās.

Partnerības Principi

Partnerības „Daugavkrasts” darbība balstās uz sekojošiem principiem:

• Ietvertība;

• Līdzdalība;

• Dažādība;

• Savstarpēja vienošanās (konsensus);

• Savstarpēja mijiedarbība;

• Taisnīgums;

• Atklātība un caurspīdīgums.

STATŪTI

Top
Mainīt izmēru