Sākums » Jaunumi » Aicinām uz stratēģijas LEADER finansējuma piesaistei Partnerības Daugavkrasts darbības teritorijā apspriešanu

Aicinām uz stratēģijas LEADER finansējuma piesaistei Partnerības Daugavkrasts darbības teritorijā apspriešanu

Partnerība Daugavkrasts kopš šā gada sākuma izstrādā Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju LEADER finansējuma piesaistei partnerības darbības teritorijā, kas ir Ķekavas novads. Stratēģija paredzēta 2023.-2027.gada plānošanas periodam.

Ņemot vērā iedzīvotāju, uzņēmēju, nevalstiskā sektora un pašvaldības pārstāvju ieteikumus, idejas un vajadzības, partnerība ir sagatavojusi stratēģijas gala variantu un aicina visus interesentus uz tā apspriešanu 2023.gada 7.jūnijā pl.18.00 Doles Tautas namā (Rīgas iela 26, Ķekava).

Pieteikšanās pasākumam: https://ej.uz/dk_svva_stratēģija

Sanāksmē iepazīstināsim ar paveikto: situācijas analīzi, vajadzību apkopojumu, plānotajiem mērķiem un rīcībām, LEADER finansējuma sadales plānu un plānotajiem projektu konkursu nosacījumiem.

Savukārt diskusijā vēlēsimies dzirdēt jūsu viedokli par vēl nepieciešamajām korekcijām, uzlabojumiem stratēģijā.

Lai sagatavotu stratēģiju, kopš 2022.gada vidus esam strādājuši ar dažādu grupu pārstāvjiem, un uzklausījuši viedokļus par partnerības teritorijas attīstībai nepieciešamajiem ieguldījumiem uzņēmējdarbībā, infrastruktūrā un sabiedriskajās aktivitātēs. Kopumā mums ir bijušas 16 dažādas darba grupas un diskusijas ar nevalstiskā sektora, iedzīvotāju kopienu, uzņēmēju un pašvaldības pārstāvjiem. Apkopotās vajadzības esam vēlreiz testējuši, veicot anketēšanu, kurā saņēmām 51 atbildi.

Kā svarīgākie partnerības teritorijas attīstības virzieni ir noteikti:

Uzņēmējdarbībā kā nozīmīgākās vajadzības iezīmējās nepieciešamība sakārtot atpūtas un rekreācijas vidi novadā, lai varētu attīstīties ar rekreāciju un tūrismu saistīti pakalpojumi; sekmēt vietējo produktu ražošanu (mājražošana, amatniecība); veicināt vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu attīstību, nodrošināt uzņēmējiem atbalstu iekārtu un aprīkojuma iegādei. Kā nozīmīgākais kritērijs atbalsta intensitātes palielināšanai tika minēta ražošanas izveidošana vai attīstība. Nozīmīga vieta ierādīta arī sadarbības projektiem kas sekmētu ilgtspējīgu uzņēmumu attīstību (piem. aprites ekonomika), kā arī vietējo produktu ražošanai (mājražošana un amatniecība).

Iedzīvotāju kopienu aktivizēšanai un attīstībai kā nozīmīgi tika minēti iedvesmošanas, motivēšanas un pieredzes apmaiņas pasākumi, kā arī nepieciešamība pēc koprades telpām. Savukārt jauniešu mērķa grupas aktivizēšanai un iesaistei kā nepieciešami pasākumi ir atbalsts jauniešu uzņēmējdarbībai, atbalsts interešu grupām un interešu izglītībai.

Kā nozīmīgas sabiedriskā labuma labiekārtojuma aktivitātes ir veloinfrastruktūras attīstība; labiekārtotas atpūtas vietas un dabas takas; upju krastu labiekārtošana un pieejamības nodrošināšana. Kā nozīmīgākais kritērijs atbalsta intensitātes palielināšanai tika minēti sadarbības projekti, kurus kopīgi īsteno biedrības kopā ar pašvaldību, kur kā nozīmīgākās tēmas minētas tūrisma un aktīvās atpūtas aktivitātes.

Top
Mainīt izmēru