Sākums » Dokumenti » Projektu īstenotājiem

Projektu īstenotājiem

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS UZSĀKŠANA

Atbalsta pretendents var uzsākt projekta īstenošanu:

1.Pēc tam, kad Partnerība Daugavkrasts (turpmāk – Partnerība) ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu par projektu un iesniegusi projekta dokumentāciju Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD). Atbalsta pretendents saņem no Partnerības lēmumu par projekta atbilstību. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.

vai

2.Pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

!!! Atbalsta pretendentam projektu jāsāk īstenot 6 mēnešu laikā pēc datuma, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Lai pierādītu projekta īstenošanas uzsākšanu 6 mēnešu laikā, atbalsta pretendentam ir jāizpilda viens no šādiem nosacījumiem:

1.jāiesniedz LAD būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta, vai apliecinājuma kartes kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, būvvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvlade ir izsniegusi būvatļauju un tajā ir atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī iepirkuma dokumenti;

2.jāiegādājas vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība ir vismaz 10% no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;

3.jānoslēdz līgumu un jāsamaksā avansu vismaz 20% apmērā no paredzētās iegādes (tehnika, iekārta, aprīkojums, u.c.) summas.

!!! Papildinātu būvatļaujas vai apliecinājuma kartes, vai paskaidrojuma raksta kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi var iesniegt 9 mēnešu laikā pēc datuma, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

UZSĀKOT PROJEKTU

1.Ja projektā paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, atjaunošana, restaurācija, ierīkošana vai novietošana, būvmateriālu vai stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegāde, ja tās paredzētas būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā:

1.1.būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas;

1.2.un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas LAD iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par 7 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

2.Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona un ir iesniedzis projektu uzņēmējdarbības aktivitātē, tas pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai pašnodarbinātās personas statusu. Atbalsta pretendentam komercsabiedrībā ir izšķiroša ietekme un pieder ne mazāk kā 51 % kapitāldaļu, kā arī Uzņēmumu reģistrā reģistrētas paraksta tiesības.

PUBLICITĀTE

1.Gan projekta īstenošanas laikā – no pirmās dienas, gan uzraudzības laikā labi redzamā vietā jānovieto informatīvā plāksne par projektu (paraugs).

!!! Minimālais izmērs – A3 jeb 297x420mm

2.Informācija par projektu jāievieto arī atbalsta saņēmēja mājas lapā un sociālajos tīklos, ja tādi ir.

Informācijai jābūt pārskatāmai – lai tā nebūtu kā ziņa jaunumu rindā, bet izceltos un informētu par LEADER projektu un veiktajām investīcijām. Vairāku projektu gadījumā var būt atsevišķa sadaļa realizētajiem projektiem vai, piemēram, baneris mājaslapas pirmajā lapā.

!!! Informācijai ir jāsatur norāde “Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests” un obligāto logo joslu.

3.Ikvienā informācijas/ publicitātes pasākumā (piem., konference, izstāde, seminārs) un informatīvajos materiālos (piem., buklets, brošūra), ja tajos tiek pieminēts vai tie ir saistīti ar realizēto projektu, atbalsta saņēmējs nodrošina, lai sabiedrība tiktu informēta par ELFLA sniegto finansējumu projekta īstenošanai.

!!! Informācijai ir jāsatur norāde “Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests” un obligāto logo joslu (skat. 2.punktu).

4.Vairāk informācijas par publicitātes prasībām – vizuālās identitātes vadlīnijas.

5.Pēc projekta īstenošanas:

5.1.Nodrošina projekta iesniegumā minētās publicitātes aktivitātes, t.sk., publicitātes informācijas par projekta realizāciju nosūtīšanu Partnerībai Daugavkrasts (paraugi pieejami šeit: notikumi projektos), ievietošanu atbalsta saņēmēja mājas lapā un sociālajos tīklos, kā arī izsūtīšanu plašsaziņas līdzekļiem – vismaz ievietošanai Ķekavas novada informatīvajās vietnēs;

5.2.Sabiedriskā labuma projekti – atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu iesniedz LAD informāciju, kas apliecina projekta rezultātu publicitāti.

6.Ja plānojat rīkot realizētā projekta atklāšanas pasākumu, aicinām laicīgi informēt mūs – Partnerību Daugavkrasts par to, atsūtot publicitātes informāciju (teksts + bildes). Kā arī, aicinām sūtīt partnerībai citus notikumus un informāciju saistībā ar realizēto projektu, tā īstenošanas norisi, pasākumiem u.tml. uz info@daugavkrasts.lv, lai arī mēs varam ar jums palepoties un izplatīt informāciju.

PRIEKŠAPMAKSAS PIEPRASĪJUMS

1.Biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai ir tiesības trīs (3) reizes projekta īstenošanas laikā pieprasīt priekšapmaksu, iesniedzot LAD priekšapmaksas pieprasījumu (paraugs) un tam pievienotos preču piegādātāju, darbu izpildītāju vai pakalpojumu sniedzēju rēķinus (avansa rēķinus) par projektā paredzētajām attiecināmajām izmaksām.

2.Atbalsta pretendentam kontā ir jāieskaita/ jānodrošina arī privātā līdzfinansējuma daļa, jo ar preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem ir jānorēķinās pilnā apmērā, lai varētu pieprasīt nākamo priekšapmaksu.

IZMAIŅAS PROJEKTĀ REALIZĀCIJAS LAIKĀ

1.Atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas gaitā nekavējoties informē LAD par nepieciešamību veikt darbības, kas nav paredzētas projekta iesniegumā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanu, kā arī par apstākļiem, kuru dēļ projektu nav iespējams īstenot.

2.Atbalsta saņēmējs ir tiesīgs lūgt LAD izdarīt grozījumus projekta iesniegumā, ja to dēļ nemainās projekta mērķis vai pretendenta atbilstības nosacījumi normatīvajiem aktiem pamatojoties uz kuriem ir piešķirts LEADER finansējums.

3.Projektā neparedzētās darbības var sākt īstenot tikai pēc LAD saskaņojuma.

MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS

1.Atbalsta saņēmējam piecu (5) darba dienu laikā pēc LAD lēmumā norādītā projekta daļas vai visa projekta īstenošanas termiņa beigām jāiesniedz LAD maksājuma pieprasījums (paraugs) un projekta īstenošanu apliecinošie dokumenti.

!!! Maksājuma pieprasījums iesniedzams LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (turpmāk – EPS).

2.Maksājuma pieprasījumu LAD izskata 30 darba dienu laikā no tā iesniegšanas. Ja maksājuma pieprasījumā veikti precizējumi vai LAD pieprasījis papildus informāciju, izskatīšanas termiņš tiek pagarināts par 15 darba dienām pēc papildu informācijas iesniegšanas.

PROJEKTA UZRAUDZĪBA PĒC TĀ ĪSTENOŠANAS

Projektu uzraudzības periods ir pieci (5) gadi (izņemot sabiedriskās aktivitātes mācību projektiem), kura laikā:

1.Atbalsta saņēmējs nodrošina projektā plānoto rezultātu sasniegšanu, aktivitāšu nodrošināšanu, pakalpojumu sniegšanu;

2.Par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus un izveidoto infrastruktūru:

2.1. izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;

2.2. neatsavina vai nepatapina;

2.3. neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.

Uzņēmējdarbības projektu realizētāji (aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”), sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, katru gadu, mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedz LAD EPS pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā.

Sabiedriskā labuma projektiem, izņemot mācību projektiem (aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”), visā projekta uzraudzības periodā, jāinformē Partnerība Daugavkrasts par aktualitātēm, kas saistītas ar īstenoto projektu, sūtot informāciju uz info@daugavkrasts.lv

!!! Tie atbalsta saņēmēji, kuri, īstenojot projektu, izveido jaunu tūrisma pakalpojumu, gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā, katru gadu kā tūrisma pakalpojumu sniedzēji ir iekļauti ar tūrisma jomas popularizēšanu saistītas institūcijas tīmekļvietnē.

SANKCIJAS

Ja projekta uzraudzības laikā plānotie rādītāji netiek sasniegti, LAD var pieņemt lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram (2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikums).

Top
Mainīt izmēru