Sākums » Dokumenti » Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājumus par projektu kārtas nosacījumiem varat uzdot, rakstot e-pastu uz info@daugavkrasts.lv vai aizpildot kontaktformu šeit pat mājas lapā (atrodama lapas lejas daļā).

1. 1.rīcībā ir paredzēta aktivitāte tirdzniecības vietu izveidei partnerības teritorijā ražotās produkcijas realizācijai, t.sk. ārpus teritorijas robežām. Vai tiek atbalstīta arī mobilās tehnikas iegāde, piem., kaut kas līdzīgs auto veikalam?

Jā, šādas iegādes tiek atbalstītas, ja izpildās sekojoši nosacījumi:
1.Projekta iesniedzējs vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas ir reģistrēts Partnerības Daugavkrasts teritorijā, juridiskai personai – juridiskā adrese, fiziskai – deklarētā dzīves vieta;
2.Iegādājamā tehnikas vienība rūpnieciski ir pielāgota tirdzniecības vietas funkciju veikšanai;
3.Tiek veikta uzņēmējdarbība – sniegts pakalpojums partnerības teritorijā esošo ražotāju preču realziācija.

2. Vai uzņēmums, lai izveidotu vienu pilna laika darba vietu, var nodarbināt, piemēram, trīs darbiniekus sezonāli, kas kopsumā gada griezumā veido vienu pilna laika darba vietu?

Atbilstoši 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.590 6.2.punktam – radīta darba vieta – ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

PAMATA INFORMĀCIJA – NOSACĪJUMI, KAS JĀZIN SAGATAVOJOT PROJEKTUS:

1.Atbilstība SVVA stratēģijai:

Rīcību apraksti atrodami SVVA stratēģijas 19.-21.lapā

Rīcības, atbalsta apjoms:
1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana”
Attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – EUR 40 000
Atbalsta intensitātē – 70% , kopprojektiem – 80%

2.1.rīcība „Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība”
Attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – EUR 30 000
Atbalsta intensitātē – 90%

2.2.rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana”
Attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – EUR 10 000
Atbalsta intensitātē – 90%

Projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji = pašnovērtējuma veidlapas

2.Atbilstība MK noteikumiem Nr.590 no 13.10.2015.

Pasākuma aktivitātes:
1.Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas = UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROJEKTI
1.1.Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
1.2.Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana. Nav atbalstāma primārā lauksaimniecība.
1.3.Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), jaunu realizācijas veidu īstenošana, t.sk. ārpus novada teritorijas, kā arī internetveikala izveide.

2.Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas = SABIEDRISKĀ LABUMA PROJEKTI
2.1.Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
2.2.Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Atbalsta saņēmējs — juridiska vai fiziska persona, kas darbojas VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā

Projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, izņemot sekojošus gadījumus:
– ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības;
– interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide;
– paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām iekārtām mobilo tehniku vai piekabi, vai iegādāties pamatlīdzekli, kas nav stacionāri novietojams. Šādu iegādi uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas;
ja atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.
Ja projektā iegādātos pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami, uzraudzības laikā plāno izmantot pakalpojumu sniegšanai ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas, atbalsta pretendents atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas.

Attiecināmās izmaksas:
jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas
– jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām
Uzņēmējdarbības projektiem būves atjaunošana tiek atļauta tikai ražošanas vajadzībām, vai ja nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot valsts aizsargājamā kultūras pieminekļu sarakstā iekļautu būvi, kas ir tūrisma pakalpojuma sniegšanas vieta.
– jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz būvprojektu vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu
– ar sabiedriskajām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai vai vietas potenciāla un pievilcības veidošanai
– patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 10% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas – uzņēmējdarbības projektiem
– mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki – sabiedrisko aktivitāšu projekti. Šajos projektos nav atļautas pamatlīdzekļu iegādes izmaksas.
– projekta iesnieguma sagatavošanas un vispārējās izmaksas pamatojoties uz vienotās likmes aprēķina metodiku
Metodika neattiecas uz atbalsta pretendentiem, kuri ir Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētie pasūtītāji (skat. MK noteikumu 31.8.punktu).

Neattiecināmās izmaksas minētās MK noteikumu Nr.590 37.punktā.

Iesniedzamie dokumenti

 3.LAD EPS:

Jākļūst par Lauku atbalsta dienesta klientu un vienlaicīgi par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāju

4.Kam vēl jāpievērš uzmanība:

1.Uzņēmējdarbības projekti
– juridiskai (tostarp biedrība/nodibinājums) vai fiziska personai, kas veic saimniecisku darbību, un tās saistītajām personām apgrozījums nedrīkst būt lielāks par 150 000 euro gadā
-ja projektu iesniedz fiziska persona, projekta īstenošanu var uzsākt pēc komersanta ierakstīšanas komercreģistrā, projekta iesniedzējam ir izšķiroša ietekme un pieder ne mazāk kā 51 % kapitāldaļu
-ja atbalsta pretendents saimnieciskās darbības īstenošanai plāno pielāgot vidi (uzbrauktuves, bezmaksas stāvvietas, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) personām ar dzirdes, redzes vai kustības traucējumiem, ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem, tad šādas aktivitātes/ izmaksas var iesniegt kā SABIEDRISKĀ LABUMA projektus un attiecīgi saņemt lielāku atbalstu
-atbalstu nepiešķir, ja:
1.projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatēts atkārtots vides aizsardzības noteikumu pārkāpums;
2.dalībniekiem un to saistītajiem uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti valstī vai teritorijā, kas minēta normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām, pieder vairāk nekā 25 % kapitāldaļu atbalsta pretendenta uzņēmumā – ofšora uzņēmumi;
3.projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatētas kādas no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm. Pārliecinieties, ka uzkrātie zaudējumi (negatīva kopsumma, atskaitot uzkrāto peļņu un rezerves) nepārsniedz ½ no parakstītā pamatkapitāla!
trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas atbalsta saņēmēji (izņemot biedrības, nodibinājumus un vietējās pašvaldības) sasniedz projektā plānoto apgrozījumu un vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:
1.nozarē, kurā īsteno projektu, rada vismaz vienu jaunu darba vietu un saglabā esošās darba vietas;
vai
2.salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu vai palielina to vismaz par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas nozarē, kurā īsteno projektu. Ja projektā attīsta saimniecisko darbību jaunā nozarē, nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Ja fiziska persona, kura uzsāk saimniecisko darbību, iegūst individuālā komersanta vai pašnodarbinātas personas statusu, tā sasniedz abus iepriekš minētos saimnieciskās darbības rādītājus.

2.Sabiedriskā labuma projekti
– plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura
– par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa
ir publiski pieejams

-sabiedrisko aktivitāšu projektiem (izņemot, ja projektā ir apmācības) gadu pēc projekta pabeigšanas attiecināmas ir arī ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas (tajā skaitā ar to saistītie nodokļi un nodevas) un darbības nodrošināšanas izmaksas, ja tās nepārsniedz 15 procentu no attiecināmo izmaksu summas. Ar projekta īstenošanu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus.

3.Cenu aptauju veikšana
Projekta iesniedzējam, kurš nav finansējuma saņēmējs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, jāņem vērā:
1.MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”;
2.MK noteikumu Nr.598 6.5.3.punkts. Papildinot iepriekš minētā MK noteikumu punkta nosacījumus, atgādinām, ka iepirkumiem līdz 1000 EUR jāveic vienkāršota cenu salīdzināšana.
3.LAD izstrādātā rokasgrāmata Iepirkumu procedūras veikšanas kārtība.

4.Projektu vērtēšana
– partnerība viena mēneša laikā pēc projekta kārtas beigām izvērtē projekta atbilstību stratēģijai
– LAD triju mēnešu laikā izvērtē  atbilstību noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem
Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem no projekta iesniegšanas brīža.
– aptuvenais projekta vērtēšanas ilgums ir 4 MĒNEŠI.

5.Projektu īstenošana
projekta īstenošanas termiņš:
1.ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana — divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2.pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Ja kopējais projekta īstenošanas termiņš pārsniedz kārtā publicēto termiņu, tiek piemērotas sankcijas.
– finansējums projekta īstenošanai:
1.projektu var īstenot pa daļām – kad radusies auditējama vērtība, atbalsta saņēmējs var saņemt publisko finansējumu, iesniedzot LAD maksājumu pieprasījumu – ne vairāk kā piecās daļās.
2.avanss — neatsaucama bankas garantija, kas garantē finansiālo saistību izpildi 100 procentu apmērā no avansa summas ne vairāk kā 40 procentu apmērā no  finansējuma apmēra
3.darījuma konts
4.finanšu līzings
5.biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas var pieprasīt  priekšapmaksu – tikai sabiedriskā labuma projektiem.

Vairāk par projektu īstenošanu mājas lapas sadaļā Dokumenti/ Projektu īstenotājiem

Top
Mainīt izmēru