Projektu vērtēšanas kritēriji

Projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji

Rīcība 1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana

Virskritērijs: Projekts atbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tas tiek iesniegts Projektā kopumā
Atbilst: Jā
Neatbilst: Nē
Ja projekts neatbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tiek iesniegts, tas tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts kā neatbilstošs. Vērtējums tiek pamatots.

 

 1.
Projekta mērķis veicina SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu. B5

 

2 – Norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu.
0 – Nav norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību sasniegšanu. B6.1.
2 – projekta pieteikumā detalizēti analizētas mērķa grupas, tās nosauktas un novērtētas skaitliski, mērķa grupu vajadzības ir definētas, dots reāls un pamatots plāns to sasniegšanai;
1 – mērķa grupas tiek nosauktas, bet to vajadzības nav analizētas.
0 – projekta pieteikumā mērķa grupas nav nosauktas un to vajadzības nav analizētas.
3. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. B3 un B3.1.
2 – projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts un tiek pamatots;
1 – projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts, tomēr netiek pamatots;
0 – projekta pieteikumā nav nosaukts jauninājums.
4. Pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā – atbalsta intensitāte, % B9
2 – atbalsta intensitāte līdz 65% (kopprojektam līdz 75%)
1 – atbalsta intensitāte 66% – 69% (kopprojektam 76% – 79%)
0 – atbalsta intensitāte 70% (kopprojektam 80%)
5. Saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā. VRG dati

 

2 – Nav saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā.
1 – saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā 1 projekta īstenošanai;
0 – saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā 2 un vairāk projektu īstenošanai.
6. Projektā nav paredzēts veikt būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas vai  atjaunošanas darbus. B9
2 – Projektā nav paredzēts veikt būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas vai  atjaunošanas darbus.
0 – Projektā ir paredzēts veikt būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas vai  atjaunošanas darbus.
7. Projekta rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas partnerības „Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai.

(Projekta ietvaros radītām darba vietām ir paredzēts atalgojums projekta C sadaļā)

 

 

 

B4 un C sadaļā

 

2 – projekta realizēšanas rezultātā tiek izveidotas 2 vai vairāk jaunas darba vietas;
1 – projekta realizēšanas rezultātā tiek izveidota 1 jauna darba vieta;
0 – netiek radīta neviena jauna darba vieta
8. Veikta tirgus analīze, kas pamato projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto produktu vai pakalpojumu nepieciešamību un noietu. Papildu dokuments “Tirgus analīze”
2 – tirgus analīze ir veikta un tiek iesniegts papildu dokuments  “Tirgus analīze” , kurā pamatota projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto produktu vai pakalpojumu nepieciešamība un noiets;
0 – tirgus analīze nav veikta: nav iesniegts papildu dokuments “Tirgus analīze”. Vai arī papildu dokuments tiek iesniegts, bet tajā netiek pamatota projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto produktu vai pakalpojumu nepieciešamība un noiets, netiek veikts konkurentu novērtējums.

Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt Rīcībā 1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana ir 16 punkti. Minimālais punktu skaits, lai šajā Rīcībā saņemtu pozitīvu vērtējumu, ir 8 punkti.

 

Rīcība 2.1. Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība

Virskritērijs: Projekts atbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tas tiek iesniegts Projektā kopumā
Atbilst: Jā
Neatbilst: Nē
Ja projekts neatbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tiek iesniegts, tas tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts kā neatbilstošs. Vērtējums tiek pamatots.

 

1. Projekta mērķis veicina SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu. B5

 

2 – Norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu.
0 – Nav norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu.

 

2. Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību sasniegšanu. B6.1.
2 – projekta pieteikumā detalizēti analizētas mērķa grupas, tās nosauktas un novērtētas skaitliski, mērķa grupu vajadzības ir definētas, dots reāls un pamatots plāns to sasniegšanai;
1 – mērķa grupas tiek nosauktas, bet to vajadzības nav analizētas.
0 – projekta pieteikumā mērķa grupas nav nosauktas un to vajadzības nav analizētas.
3. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. B3 un B3.1.
2 – projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts un tiek pamatots;
1 – projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts, tomēr netiek pamatots;
0 – projekta pieteikumā nav nosaukts jauninājums.
4. Pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā – atbalsta intensitāte, % B8
2 – atbalsta intensitāte līdz 85%
1 – atbalsta intensitāte 86% – 89%
0 – atbalsta intensitāte 90%
5. Saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā. VRG dati

 

2 – Nav saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā.
1 – saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā 1 projekta īstenošanai;
0 – saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā 2 un vairāk projektu īstenošanai.
6. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā B6.1.
2 – aprakstīta projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, projekta realizēšana pozitīvi ietekmē praktiski visu partnerības teritorijas dzīves vidi, visiem partnerības teritorijas iedzīvotājiem ir iespējas baudīt projekta rezultātus.
1 – aprakstīta projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, tomēr projekta realizēšana pozitīvi ietekmē ne visu partnerības teritorijas dzīves vidi (ietekmē tikai atsevišķa ciemā, pagastā dzīvojošos, vai noteiktu prasmju un iemaņu apveltītos)
0 – nav analīzes.

Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt Rīcībā 2.1. Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība ir 12 punkti. Minimālais punktu skaits, lai šajā Rīcībā saņemtu pozitīvu vērtējumu, ir 6 punkti.

 

Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana

Virskritērijs: Projekts atbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tas tiek iesniegts Projektā kopumā
Atbilst: Jā
Neatbilst: Nē
Ja projekts neatbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tiek iesniegts, tas tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts kā neatbilstošs. Vērtējums tiek pamatots.

 

1. Projekta mērķis veicina SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu. B5

 

2 – Norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu.
0 – Nav norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu.

 

2. Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību sasniegšanu. B6.1.
2 – projekta pieteikumā detalizēti analizētas mērķa grupas, tās nosauktas un novērtētas skaitliski, mērķa grupu vajadzības ir definētas, dots reāls un pamatots plāns to sasniegšanai;
1 – mērķa grupas tiek nosauktas, bet to vajadzības nav analizētas.
0 – projekta pieteikumā mērķa grupas nav nosauktas un to vajadzības nav analizētas.
3. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. B3 un B3.1.
2 – projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts un tiek pamatots;
1 – projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts, tomēr netiek pamatots;
0 – projekta pieteikumā nav nosaukts jauninājums.
4. Pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā – atbalsta intensitāte, % B8
2 – atbalsta intensitāte līdz 85%
1 – atbalsta intensitāte 86% – 89%
0 – atbalsta intensitāte 90%
5. Saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā. VRG dati

 

2 – Nav saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā.
1 – saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā 1 projekta īstenošanai;
0 – saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER pasākumā 2 un vairāk projektu īstenošanai.
6. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā B6.1.
2 – aprakstīta projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, projekta realizēšana pozitīvi ietekmē praktiski visu partnerības teritorijas dzīves vidi, visiem partnerības teritorijas iedzīvotājiem ir iespējas baudīt projekta rezultātus.
1 – aprakstīta projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, tomēr projekta realizēšana pozitīvi ietekmē ne visu partnerības teritorijas dzīves vidi (ietekmē tikai atsevišķa ciemā, pagastā dzīvojošos, vai noteiktu prasmju un iemaņu apveltītos)
0 – nav analīzes.
7. Projekta realizācija veicina sadarbību starp dažādām organizācijām biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” darbības teritorijā.  

Papildu dokumenti “Sadarbības līgumu kopijas”

2 – noslēgts sadarbības līgums ar 3 vai vairāk dažādām organizācijām, kam juridiskā adrese ir  biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
1 – noslēgts sadarbības līgums ar 2 organizācijām, kam juridiskā adrese ir  biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
0 – tiek iesniegta 1 vai netiek iesniegta neviena “Sadarbības līguma” kopija.

Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana ir 14 punkti. Minimālais punktu skaits, lai šajā Rīcībā saņemtu pozitīvu vērtējumu, ir 7 punkti.